El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 251592-2020

29/05/2020    S104

Polska-Lublin: Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

2020/S 104-251592

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 7120156688
Adres pocztowy: Diamentowa 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Bochniarz
E-mail: zamowienia-pzp@zeto.lublin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zeto.lublin.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Integrator
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: integracja systemów IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ocena aplikacji PZP

II.1.2)Główny kod CPV
72800000 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ocena aplikacji webowej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Ocena aplikacji webowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 186-452050
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Ocena aplikacji PZP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: ZETO Lublin
Adres pocztowy: Diamentowa 2
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-447
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia-pzp@zeto.lublin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020