Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 251592-2020

29/05/2020    S104

Polska-Lublin: Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

2020/S 104-251592

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 7120156688
Adres pocztowy: Diamentowa 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Bochniarz
E-mail: zamowienia-pzp@zeto.lublin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zeto.lublin.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Integrator
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: integracja systemów IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ocena aplikacji PZP

II.1.2)Główny kod CPV
72800000 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ocena aplikacji webowej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Ocena aplikacji webowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 186-452050
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Ocena aplikacji PZP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: ZETO Lublin
Adres pocztowy: Diamentowa 2
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-447
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia-pzp@zeto.lublin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020