Varer - 251630-2019

31/05/2019    S104    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Kolding: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 104-251630

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
KomUdbud v. Kolding Kommune
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: mcami@kolding.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Kolding Kommune
29189897
Akseltorv 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Herning Kommune
29189919
Torvet 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Holstebro Kommune
29189927
Kirkestræde 11
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Lemvig Kommune
28189052
Rådhusgade 2
Lemvig
7620
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Middelfart Kommune
29189684
Nytorv 9
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Odense Kommune
32209115
Flakhaven 2
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet 1
Randers
8900
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Silkeborg Kommune
29189641
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Svendborg Kommune
29189730
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Sønderborg Kommune
29189773
Rådhustorvet 10
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Fanø Kommune
32210917
Skolevej 5-7
Fanø
6720
Danmark
Kontaktperson: Camilla Michelsen
E-mail: indkoeb@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8150d80-9ba8-436e-bb75-91e34f9250f8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8150d80-9ba8-436e-bb75-91e34f9250f8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8150d80-9ba8-436e-bb75-91e34f9250f8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Diabetesartikler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedr. indkøb af diabetesartikler til brugere efter Serviceloven § 112, og i mindre omfang indkøb til ordregiver selv til behandling efter Sundhedsloven til 14 kommuner i KomUdbud. Udbuddet indeholder herudover krav om service (både til brugere og ordregivers ansatte), levering og tilstedeværelse af bevillingssystem (at tilbudsgiver har bevillingssystem, der stilles til rådighed for rammeaftalen).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er et offentligt udbud af Diabettesartikler til 14 medlemskommuner i KomUdbud. Kolding Kommune agerer som tovholder på udbuddet. Udbuddet omfatter hjælpemidler til både børn og voksne, injektion-, tablet og kombinations behandlede diabetikere. Målet er et bredt sortiment, der dækker ordregivers behov. Ordregiver har fokus på, at brugerne med det rette engangshjælpemiddel kan være selvhjulpne. Brug af rammeaftalen foregår hovedsageligt ved, at brugerne selv køber direkte ved leverandøren og diabetesartiklerne sendes til en af ordregiver eller brugerne valgt adresse i Danmark. Området er omfattet af Servicelovens bestemmelser om frit valg, hvorfor tilbudsgiverne skal være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende i denne forbindelse. Tildelingskriteriet er laveste pris.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Der vil ske udelukkelse af tilbudsgiveren, såfremt tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, herunder at der kan påvises en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse, eller at der er afgivet groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller at tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

1) At tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88;

2) At tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende;

3) At tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet;

4) At tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning;

5) At tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, eller

6) At tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt;

7) At tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.

Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen (maks. 6 måneder gammel) indsendes som dokumentation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal tilbudsgiver oplyse virksomhedens egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Oplyses i ESPD,

— Ved kontraktstart have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring med ansvarsdækning på min. 10 000 000 årligt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Egenkapitalen skal være positiv i alle regnskabsår (hvert år for sig),

— Kopi af forsikringspolice for erhvervs- og produktansvarsforsikring eller dokumentation for at forsikring er tegnet ved kontraktstart indsendes som dokumentation for ESPD.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste fra tilbudsgiver, over de betydeligste sammenlignelige ramme-/prisaftaler indgået af tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år. Oplyses i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Krav om min. 3 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås indgået kontrakt med en eller flere kommuner vedr. levering af diabetes artikler efter Serviceloven § 112. Omfanget af de 3 sammenlignelige referencer skal tilsammen indebære håndtering af min. 10 000 bevillinger. Ordregiver forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 056-128631
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/06/2019
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Kolding Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter endt tilbudsfrist vil tilbuddene blive åbnet af den ansvarlige udbudskonsulent. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bekendtgørelsen vedr. markedshøring af udbudsmateriale i forbindelse med forestående udbud på levering af diabetesartikler til deltagende kommuner i KomUdbud. Dokumenter til høring er uploaded i Ethics. Besvarelse sker også via Ethics. Frist for kommentarer er fredag den 26.4.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019