Varer - 251676-2019

31/05/2019    S104    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Ballerup: Tørfoder

2019/S 104-251676

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)
16287180
Lautrupbjerg 1
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: KAPS - Samina Gul Parvez
Telefon: +45 30185174
E-mail: gupa@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236528&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236528&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hundefoder til slædepatruljen Sirius

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15712000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det danske Forsvar anvender arbejdshunde til løsning af en lang række forskelligartede opgaver. Denne aftale vedrører indkøb af foder til de slædehundene, der anvendes af slædepatruljen Sirius på Grønland.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15700000
15710000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Levering: Vadum. Udførelse: Grønland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriet, Materiel og Indkøbsstyrelsen (FMI) udbyder en aftale om indkøb af foder til hundene i slædepatruljen Sirius (herefter "Sirius"), der er en specialstyrkeenhed indenfor det danske Forsvar.

Sirius patruljerer Nationalparken i det nordøstlige Grønland med henblik på suverænitetshåndhævelse.

Sirius anvender i den forbindelse grønlandske slædehunde til at trække slæderne under patruljen. De grønlandske slædehunde udgør således en helt afgørende del af de arktiske specialstyrkeenheder og Forsvaret i Danmark.

Da Sirius opererer under ekstreme forhold og er udsat for meget kolde og barske vejrforhold, samt lange perioder med hårdt arbejde, har slædehundene brug for foder med et meget højt energiindhold, samt foder, der modsvarer den løbende muskelnedbrydning. Slædehundenes arbejde kan sammenlignes med det udøvere af ekstrem udholdenhedssport udsættes for.

Den type af hundefoder, der ønskes indkøbt under denne aftale karakteriseres ved at have et særdeles højt fedt- og proteinindhold. Fedt- og proteinkilderne skal være af høj kvalitet samtidig med, at de skal være letfordøjelige og være skånsomme for tarmsystemet.

Foderet skal også indeholde fibre, idet de er vigtige for tarmsystemets balance. Derudover skal foderet indeholde additiver for at modvirke hundenes konstante muskelnedbrydning, og indeholde et højt niveau af antioxidanter og stoffer, der understøtter immunforsvaret.

For at forsyne slædehundene med en stor mængde energi og næring på kort tid, skal foderet indeholde en meget specifik balance mellem letfordøjelige proteiner, stivelse, højt fedtindhold, omega 3 fedtsyrer, ledbeskyttende stoffer, cardioprotective stoffer, muskelgenerende stoffer og øvrige additiver. Se specifikke krav i appendiks A.

Idet foderet skal anvendes på en enhed, der er fjerntliggende, skal Leverandøren levere foderet én gang om året på FMI danske lokation. Den årlige levering dækker således foderbehovet for et helt år. Foderet vil herefter blive fragtet til Grønland med skib. Da der indkøbes beholdning til et helt år, er det afgørende, at foderet ikke bliver harskt og således bibeholder sine næringsmæssige egenskaber i en længere periode. Slædehundene fodres udendørs, mens foderet opbevares inden for på stationen.

FMI ønsker at anskaffe foder, der specifikt produceres til slædehunde eller arbejdshunde i arktisk klima, og som allerede er i produktion og tilgængeligt på markedet.

Det tilbudte hundefoder skal have de fornødne markedsføringstilladelser og skal være godkendt til foderforbrug i Danmark og EU.

Som en del af evalueringen af tilbuddene, vil FMI gennemføre en test af hundefoderet. Formålet med testen er at afdække, om det tilbudte hundefoder imødekommer hundenes fysiske behov, samt om hundene trives ved indtagelse af det pågældende foder.

Testen vil blive udført på Grønland i en periode på 4 eller 8 uger. Testen vil måle på en række parametre angivet i bilag 2 til udbudsbetingelserne, herunder afsnit 7 i udbudsbetingelserne, der er væsentlige indikatorer for slædehundenes trivsel, ydeevne og sundhed. Hver tilbudsgiver skal derfor til testformål indlevere 720 kg. foder samtidig med indlevering af tilbud. Hver tilbudsgiver, der indleverer et konditionsmæssigt tilbud, kan som kompensation få refunderet kostprisen for det foder, der indleveres til testformål. Tilbudsgiver skal fremvise dokumentation for kostprisen, før beløbet kan refunderes. Kompensationen gives efter tildeling af kontrakten. Den tilbudsgiver, der har afgivet det vindende tilbud, vil ikke modtage kompensation for levering af Testfoder. Se nærmere om form og indhold af testen i bilag 2 til udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle divisioner af Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Soliditetsgraden ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser tilbudsgivers soliditetsgrad. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at tilbudsgiveren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det disponible regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af tilbudsgivers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af tilbudsgivers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Tilbudsgiver skal angive en sammenlignelig leverance (reference), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), udført inden for seneste 3 (tre) år før udløbet af tilbudsfristen.

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner det produkt, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4). Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes tilbudsgiver angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes tilbudsgiver anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet.

Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for tilbudsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, om det nedennævnte minimumskrav til egnethed er opfyldt. Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af produkterne, der er udført inden for de seneste 3 (tre) år og afsluttet ved tilbuds-fristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af produkterne ikke er udført inden for de seneste 3 (tre) år, eller hvis en del af produkterne ikke er afsluttet ved tilbudsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden for de seneste 3 (tre) år.

Tilbudsgiver må maksimalt henvise til 1 (en) tidligere leverance (reference), uanset om tilbudsgiver er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis tilbudsgiver henviser til flere end 1 (en), vil FMI kun tage den første reference på listen i betragtning. Referencer derudover vil der blive set bort fra.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Tilbudsgiver behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte tilbudsgiver og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne ESPD'et, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med én lignende leverance (reference) inden for de seneste 3 (tre) år før udløbet af tilbudsfristen.

Ved en lignende reference forstås en leverance, der er sammenlignelig med de elementer, der er angivet i pkt. II.1.4) og II.2.4), herunder levering af foder til slædehunde, brugshunde eller arbejdshunde under kolde klimatiske forhold.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til appendiks B for yderligere oplysninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbuddet skal være på det sprog, der fremgår af pkt. IV.2.4.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, og at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3).

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt l.3. ESPD’et skal udfyldes og indgives via det elektroniske udbudssystem i overensstemmelse med de instrukser, der følger heraf.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2, skal tilbudsgiver på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig på det digitale udbudssystem), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre tilbudsgiver til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er tilbudsgivers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

I relation til punkt II.2.4) og II.2.6) bemærkes, at den forventede værdi af rammeaftalen er mellem 1 200 000 DKK -1 500 000 DKK. Beløbet udgør et skøn over den forventede værdi af rammeaftalen i dens løbetid.

Der vil blive afholdt et orienteringsmøde den 11. juni kl. 09:30-11:30 hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 Kbh V. Se yderligere oplysninger i udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2019