We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 251747-2022

Submission deadline has been amended by:  319730-2022
11/05/2022    S91

Poland-Ełk: Central-heating boilers

2022/S 091-251747

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
Postal address: Kochanowskiego 62
Town: Ełk
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-300
Country: Poland
Contact person: Aneta Rydzewska
E-mail: a.rydzewska@pec.elk.pl
Telephone: +48 876214311
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/pec.elk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pec.elk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pec.elk
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

WYMIANA KOTŁA WĘGLOWEGO TYPU WR-25 NA KOCIOŁ BIOMASOWY OPALANY ZRĘBKAMI DRZEWNYMI Z BUDOWĄ MAGAZYNU PALIWA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W CIEPŁOWNI PEC EŁK - DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KOTŁA, BUDOWA (...)

Reference number: Prz-02/22/PEC(2,3,4)
II.1.2)Main CPV code
44621220 Central-heating boilers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie części technologicznej kotłowni biomasowej, obejmującej m. in.: kocioł odzysknicowy (biomasowy), ruchomą podłogę z agregatem hydraulicznym do jej napędu oraz przenośnik łańcuchowy do paliwa, palenisko z rusztem schodkowym, ekonomizer suchy, multicyklon żeliwny, elektrofiltr, ekonomizer kondensacyjny, kanały spalin, wentylatory (powietrza i spalin), system odżużlania, instalacja sprężonego powietrza ze sprężarką i zbiornikiem, pompy obiegowe, szafy zasilająco – sterujące wraz z okablowaniem, instalacjami elektrycznymi i AKPiA oraz wizualizacją i monitoringiem, instalacja kondensatu (zbiornik kondensatu, pompy kondensatu) komin, oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09323000 District heating
44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
45000000 Construction work
45251200 Heating plant construction work
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45315700 Switching station installation work
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
45330000 Plumbing and sanitary works
45331110 Boiler installation work
45400000 Building completion work
71321200 Heating-system design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL623 Ełcki
Main site or place of performance:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku sp. z o.o. ul. Ciepła 10, 19-300 Ełk

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa, montaż oraz uruchomienie części technologicznej kotłowni biomasowej, obejmującej m. in.: kocioł odzysknicowy (biomasowy), ruchomą podłogę z agregatem hydraulicznym do jej napędu oraz przenośnik łańcuchowy do paliwa, palenisko z rusztem schodkowym, ekonomizer suchy, multicyklon żeliwny, elektrofiltr, ekonomizer kondensacyjny, kanały spalin, wentylatory (powietrza i spalin), system odżużlania, instalacja sprężonego powietrza ze sprężarką i zbiornikiem, pompy obiegowe, szafy zasilająco – sterujące wraz z okablowaniem, instalacjami elektrycznymi i AKPiA oraz wizualizacją i monitoringiem, instalacja kondensatu (zbiornik kondensatu, pompy kondensatu) komin, oraz

b) wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o posiadane przez Zamawiającego decyzje i dokumenty oraz opracowania:

a) Projekt budowalny – Nazwa Opracowania: „Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej

w Ciepłowni PEC Ełk”; Obiekt: Ciepłownia PEC Ełk ul. Ciepła 10, 19-300 Ełk; Kategoria obiektów budowlanych: XVIII – Budynki przemysłowe, VIII – Inne budowle, XXVI – Sieci, XXIX – Wolno stojące kominy Jednostka ewidencyjna 280501_1 Ełk, Obręb 0002 – Ełk 2, Nr ewid. dz. 2163/17;

b) Decyzja nr 437/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę; wydana przez Starostę Ełckiego (B.6740.30.110.2020);

c) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; wydana przez Prezydenta Miasta Ełk z dnia 22 lipca 2020 r. (MK-OE.6220.52020.RG);

d) Specyfikacja istotnych elementów Przedmiotu zamówienia.

Niniejsze dokumenty składają się na Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

3) Zamawiający zastrzega, że wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, o ile to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, może dokonać dostosowania posiadanego przez Zamawiającego Projektu budowlanego do oferowanej instalacji. Zamawiający zastrzega jednak, że zmiany nie mogą pogarszać parametrów funkcjonalno-użytkowych przedmiotu zamówienia określonych w dokumentach, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 2 SWZ.

W przypadku, gdy obowiązek wykonawcy związany z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń, Zamawiający na wniosek wykonawcy udzieli stosownych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu w postępowaniach administracyjnych wskazanym przez wykonawcę osobom.

4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do opracowania Projektu wykonawczego na podstawie Projektu budowlanego. Opracowany Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

5) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) projekt wykonawczy,

b) prace przygotowawcze,

c) dostosowanie istniejącego budynku do instalacji biomasowego źródła ciepła,

d) budowa obiektów na potrzeby kotłowni biomasowej, wraz z niezbędnymi instalacjami,

e) budowa infrastruktury zewnętrznej,

f) dostawa i montaż kotła,

g) uruchomienie oraz oddanie do użytkowania kotłowni biomasowej

h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia,

i) udzielnie gwarancji jakości oraz wykonanie przeglądów gwarancyjnych w tym okresie,

j) wszystkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami oraz wymaganiami postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy a ustanowionymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z załącznikami do SWZ, obowiązującym prawem, decyzjami właściwych organów administracji publicznej oraz z zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 450
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja niniejszego zamówienia dofinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.

2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw - 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.

3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 PZP.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1 – 3 PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.

6. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., o istnieniu albo nieistnieniu okoliczności zakazujących udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego.

8. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień złożenia:

a) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ” lub „Jednolity Dokument”), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

b) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., o istnieniu albo nieistnieniu okoliczności zakazujących udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego (wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w związku z art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, stanowi załącznik nr 11 do SWZ).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1.Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda aby wykonawca wykazał, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż

10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów polskich złotych 00/100).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie co najmniej 18 000 000,00 PLN (osiemnaście milionów polskich złotych 00/100).

W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 pkt 3 niniejszej SWZ zostaną wyrażone w walutach obcych, to Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9.8. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowe Zamawiający zażąda zgodnie wymogami pkt 7.2 ppkt 3 SWZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, od wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

2) polisy potwierdzającej, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

9.10. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu JEDZ zgodnie z pkt 9.1 oraz 9.2 SWZ oraz oświadczenie składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. JEDZ oraz w/w oświadczenie podmiotu trzeciego powinny zostać złożone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

9.11. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.12. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga aby wykonawca:

a) wykazał, że w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na:

- dostawie, montażu oraz uruchomieniu kotła wodnego lub parowego opalanego biomasą o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia wiedzy i doświadczenia podmiotów dla spełnienia warunku.

Warunek musi być spełniony w całości samodzielnie przez jeden z podmiotów występujących wspólnie.

b) wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję:

i. Kierownika budowy,

Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi:

(1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

(2) posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

(3) posiadać minimum 5 (pięć) lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

(4) dysponować doświadczeniem zdobytym przy sprawowaniu funkcji kierownika budowy w trakcie realizacji minimum 1 (jednego) zadania (robota budowla / dostawa) polegającego na wybudowaniu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej nie mniejszej niż 5,0 MWth;

ii. Kierownika robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi:

(1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

(2) posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

(3) posiadać minimum 5 (pięć) lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

iii. Kierownika robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA,

Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi:

(1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

(2) posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

(3) posiadać minimum 5 (pięć) lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierownika budowy oraz Kierownika robót.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9.9. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda zgodnie wymogami pkt 7.2. ppkt 4 SWZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, od wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu, w tym: mocy nominalnej kotła, wytwarzanej energii cieplej, rodzaju paliwa), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi / dostawami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

9.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.3 ppkt 1 SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP,

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.3 ppkt 3 SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.3 ppkt 4 SWZ oraz odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.3 ppkt 5 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 9.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.2 niniejszej SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy wykonawcy, z tym , że warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion polskich złotych) zgodnie z rozdziałem 13 SWZ

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Polisę - ubezpieczenia robót montażowych objętych przedmiotową umową na kwotę minimum 100% (sto procent) ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) oraz utrzymywać ją przez cały okres obowiązywania umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy,

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% (trzy procent) ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto),

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zgodnie z SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Patrz Sekcja VI - informacje dodatkowe.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego za pośrednictwem platformy zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania określonych w pkt 9.3. SWZ.

9.13. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

JEDZ oraz oświadczenie składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

9.14. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3 SWZ należy załączyć:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz

2) zaświadczenie albo innego dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone

w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506 - 578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579 - 590 PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2022