Leveringen - 251971-2019

31/05/2019    S104    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dießen: Brandweerwagens

2019/S 104-251971

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markt Dießen am Ammersee
Postadres: Marktplatz 1
Plaats: Dießen
NUTS-code: DE21E
Postcode: 86911
Land: Duitsland
E-mail: birgit.thaller@diessen.de
Telefoon: +49 8807 / 9294-16
Fax: +49 8807 / 9294-50

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.diessen.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Penzing
Postadres: Fritz-Börner-Straße 11
Plaats: Penzing
NUTS-code: DE21E
Postcode: 86929 Penzing
Land: Duitsland
E-mail: metzger@penzing.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.penzing.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dießen+Penzing-2xTSF-W-2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von 2 Tragkraftspritzenfahrzeugen TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehren Obermühlhausen (Dießen) und Epfenhausen (Penzing).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 323 116.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell A

Perceel nr.: 1A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fahrgestell für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Obermühlhausen (Dießen).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technischer Wert / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Umwelt / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell B

Perceel nr.: 1B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penzing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Fahrgestell für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Epfenhausen (Penzing).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Techn. Wert / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Umwelt / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau A

Perceel nr.: 2A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufbau für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Obermühlhausen (Dießen).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technischer Wert / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau B

Perceel nr.: 2B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penzing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Aufbau für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Epfenhausen (Penzing).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Techn. Wert / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung A

Perceel nr.: 3A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beladungsteile für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Obermühlhausen (Dießen).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung B

Perceel nr.: 3B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penzing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beladungsteile für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Epfenhausen (Penzing).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054743
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1A
Benaming:

Fahrgestell A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Plaats: Mühlau
NUTS-code: DED43
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 926.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1B
Benaming:

Fahrgestell B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Plaats: Mühlau
NUTS-code: DED43
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 926.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2A
Benaming:

Aufbau A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Plaats: Mühlau
NUTS-code: DED43
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 518.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2B
Benaming:

Aufbau B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Plaats: Mühlau
NUTS-code: DED43
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 268.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3A
Benaming:

Beladung A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAS GmbH
Plaats: Planegg
NUTS-code: DE21H
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 708.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3B
Benaming:

Beladung B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAS GmbH
Plaats: Planegg
NUTS-code: DE21H
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 768.42 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2019