Leveringen - 251971-2019

31/05/2019    S104    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dießen: Brandweerwagens

2019/S 104-251971

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Markt Dießen am Ammersee
Marktplatz 1
Dießen
86911
Duitsland
Telefoon: +49 8807 / 9294-16
E-mail: birgit.thaller@diessen.de
Fax: +49 8807 / 9294-50
NUTS-code: DE21E

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.diessen.de

I.1)Naam en adressen
Gemeinde Penzing
Fritz-Börner-Straße 11
Penzing
86929 Penzing
Duitsland
E-mail: metzger@penzing.de
NUTS-code: DE21E

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.penzing.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dießen+Penzing-2xTSF-W-2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von 2 Tragkraftspritzenfahrzeugen TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehren Obermühlhausen (Dießen) und Epfenhausen (Penzing).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 323 116.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell A

Perceel nr.: 1A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fahrgestell für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Obermühlhausen (Dießen).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technischer Wert / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Umwelt / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell B

Perceel nr.: 1B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penzing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Fahrgestell für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Epfenhausen (Penzing).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Techn. Wert / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Umwelt / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau A

Perceel nr.: 2A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufbau für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Obermühlhausen (Dießen).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technischer Wert / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau B

Perceel nr.: 2B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penzing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Aufbau für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Epfenhausen (Penzing).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Techn. Wert / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartung / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung A

Perceel nr.: 3A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beladungsteile für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Obermühlhausen (Dießen).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung B

Perceel nr.: 3B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Penzing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beladungsteile für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-17:2018-03 für die Feuerwehr Epfenhausen (Penzing).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054743
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1A
Benaming:

Fahrgestell A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Mühlau
Duitsland
NUTS-code: DED43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 926.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1B
Benaming:

Fahrgestell B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Mühlau
Duitsland
NUTS-code: DED43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 926.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2A
Benaming:

Aufbau A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Mühlau
Duitsland
NUTS-code: DED43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 518.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2B
Benaming:

Aufbau B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG
Mühlau
Duitsland
NUTS-code: DED43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 268.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3A
Benaming:

Beladung A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BAS GmbH
Planegg
Duitsland
NUTS-code: DE21H
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 708.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3B
Benaming:

Beladung B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BAS GmbH
Planegg
Duitsland
NUTS-code: DE21H
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 768.42 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern
München
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer Südbayern
München
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Südbayern
München
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2019