Lieferungen - 251985-2022

Kompaktansicht anzeigen

Submission deadline has been amended by:  336716-2022
11/05/2022    S91

Eesti-Tallinn: Seire- ja turvasüsteemid ning -seadmed

2022/S 091-251985

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2009/81/EÜ

I osa: Hankija / võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Politsei- ja Piirivalveamet
Riiklik registreerimisnumber: 70008747
Postiaadress: Pärnu mnt 139
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 15060
Riik: Eesti
Kontaktisik: KATTI MÄGI
E-post: katti.magi@politsei.ee
Telefon: +372 53004387

Internetiaadress(id):

Hankija / võrgustiku sektori hankija üldaadress: http://www.politsei.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4379588/general-info

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4379588/general-info

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Valitsusasutus
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
Avalik kord ja julgeolek
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate / võrgustiku sektori hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Eesti Vabariigi idapiiri lõikude 1-3 valve- ja seireseadmete paigaldamine ja valguskaablite puhumine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Eesti

NUTS kood EE Eesti

II.1.3)Teave raamlepingu kohta
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus:
Eesti Vabariigi idapiiri lõikude 1-3 (23,5km) valve- ja seireseadmete (asjad) ostmine, paigaldamine ja seadistamine, valguskaablite puhumine ja otsastamine (tööd).
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35120000 Seire- ja turvasüsteemid ning -seadmed

II.1.7)Teave allhangete kohta
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2000000.00 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 12 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Hankelepingu täitmise suhtes kohaldatavad muud eritingimused, eelkõige seoses tarnekindluse ja teabeturbega:
III.1.5)Teave julgeolekukontrolli kohta:
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Individuaalne seisund
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus

Kriteeriumid seoses ettevõtjate majandusliku ja finantsseisundiga (mis võib põhjustada nende kvalifitseerimata jätmise)

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: Taotleja/ ühistaotleja viimase kahe lõppenud kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 2 000 000 eurot. Taotleja/ ühistaotleja esitab netokäibe riigihanke alusdokumentides lisa 7 toodud vormil. Eesti Vabariigis registreeritud taotleja/ ühistaotleja majandustegevuse netokäivete õigsust kontrollib hankija läbi riigihangete registri. Taotleja/ ühistaotleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab oma kahe viimase lõppenud majandusaasta kinnitatud aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed.Kui see on taotleja/ ühistaotleja kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib taotleja/ ühistaotleja tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile, vastavust tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele konkreetse hankelepingu täitmise raames teiste ettevõtjate vahendite alusel, sõltumata õigusliku suhte iseloomust nende ettevõtjatega. Selleks peab ta hankijale vastuvõetaval viisil tõendama, et nendel ettevõtjatel on vastavad vahendid olemas, nad on nõus vahendite kasutamisega ja pakkuja või taotleja kasutab neid lepingu täitmisel.
III.2.3)Tehniline ja/või kutsealane pädevus

Kriteeriumid seoses ettevõtjate tehnilise ja/või kutsealase suutlikkusega (mis võib põhjustada nende kvalifitseerimata jätmise)

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
1. Taotleja/ ühistaotleja peab omama kehtivat riigisaladuse töötlemisluba vähemalt tasemega piiratud. Pakkuja esitab:1.1 kehtiva riigisaladuse töötlemisloa koopia vähemalt tasemega piiratud ja1.2 dokumendiga tutvuma volitatud isiku andmed (ees-ja perekonnanimi koos isikukoodiga) koos talle väljastatud vähemalt piiratud tasemega riigisaladuse juurdepääsuõigust kinnitav dokument või riigisaladuse loa koopiagaVÕI2. juhul kui taotlejal/ühistaotlejal ei ole vähemalt piiratud tasemel riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise luba, siis on taotlejal/ühistaotlejal võimalik riigisaladust töödelda ka hankija poolt etteantud ruumis ja asukohas. Sellisel juhul esitab taotleja/ ühistaotleja:2.1 taotluse, et ta soovib riigisaladust töödelda hankija ruumides ning dokumentidega tutvuda hankija ruumides ja2.2 dokumentidega tutvuma volitatud isikute nimed (ees- ja perekonnanimi) ja nendele väljastatud vähemalt piiratud tasemel riigisaladusele juurdepääsuõigust kinnitava dokumendi või riigisaladuse loa dokumendi.Hankija võib anda taotlejale, kellel käesolevas punktis 1 nimetatud juurdepääsuõigust veel ei ole, lisaaega sellise taotlemiseks 10 kalendripäeva taotluse esitamise tähtpäevast arvates. Lisaaja taotlemiseks peab taotleja lisaaja taotluse esitama läbi RHRi teabevahetuse hankijale vähemalt 10 kalendripäeva enne taotluse esitamise tähtpäeva., Taotleja/ ühistaotleja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul nõuetekohaselt täitnud (leping/ tellimus peab olema täidetud ning tööd tellija poolt vastu võetud) vähemalt ühe seire- või valvesüsteemi paigaldamise- ja seadistamise lepingu/ tellimuse maksumusega vähemalt 200 000 eurot. Taotleja/ ühistaotleja esitab täidetud lepingu loetelu riigihanke alusdokumentides lisas 8 toodud vormil.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu jah
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
248572
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
14.6.2022 - 14:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
eesti keel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Integreeritud Piirihalduse Fondi osana piirihalduse ja viisapoliitika rahastu ehk BMVI (Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy)
VI.3)Lisateave:
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
6.5.2022