TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 252092-2018

13/06/2018    S111    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Verwerving van een simulator voor virtualrealitysimulator voor opleiding.

2018/S 111-252092

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Praça Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugal
Contactpersoon: Tomassini Manuela
E-mail: OPEN072018@emsa.europa.eu
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3726

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3726
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3726
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwerving van een simulator voor virtualrealitysimulator voor opleiding.

Referentienummer: EMSA/OP/7/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34152000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling is het sluiten van een raamovereenkomst met een contractant voor het verwerven/opzetten van een virtualrealityomgeving voor de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en verlening van opleidingsactiviteiten die scheepscontroles nabootsen en worden gebruikt om contextuele leersituaties te ontwikkelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant onverminderd vergaderingen die doorgaan in de kantoren van het EMSA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht behelst het ontwikkelen, ten uitvoer leggen en verwerven van een virtualrealityomgeving die gericht is op het nabootsen van scheepscontroles. De opdracht omvat de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de software, met inbegrip van diensten voor verbetering en onderhoud voor een periode van 48 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2018
Plaatselijke tijd: 20:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

De opening vindt plaats op 25.7.2018 (11:00, MET/MEZT, d.w.z om 10:00, plaatselijke tijd te Lissabon) in de kantoren van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766

Internetadres: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Gerecht
Luxembourg
Luxemburg

Internetadres: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018