Dostawy - 252115-2017

01/07/2017    S124    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2017/S 124-252115

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup mikromacierzy i odczynników.

Numer referencyjny: RZP/WR/72/17
II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup mikromacierzy i odczynników do badań molekularnych prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w oparciu o zestaw aparaturowy firmy Affymetrix, na okres 12 miesięcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 347 572.92 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup mikromacierzy i odczynników do badań molekularnych prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w oparciu o zestaw aparaturowy firmy Affymetrix, na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prowadzi powtarzalne badania w oparciu o zestaw aparaturowy firmy Affymetrix, służący do analizy profilu ekspresji genów techniką mikromacierzy oligonukleotydowych, co wymaga zakupu płytek mikromacierzowych (do użytku jednorazowego). Ze względu na konieczność wykonania analiz porównawczych z wcześniej wykonanymi mikromacierzami, kolejne analizy powinny być wykonywane na tych samych odczynnikach w celu zachowania takich samych warunków reakcji oraz zgodności z przedstawioną metodyką wykonywania analiz przedstawionych w publikacjach pracowników Katedry.

Płytki mikromacierzowe, ze względu na swoje parametry są dostępnej jedynie od firmy Biomedica Poland Sp. z o.o., która jest wyłącznym przedstawicielem firmy Affymetrix.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113581

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Biomedica Poland Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
Piaseczno
05-500
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 347 572.92 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 347 572.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wskazuje, że data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia (data zawarcia umowy)jest jedynie datą wysłania ogłoszenia, zaś przewidywana data zawarcia umowy będzie odpowiednio późniejsza.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2017