TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 252133-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gorzów Wielkopolski: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2018/S 111-252133

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Zagórniak
Telefoon: +48 957355576
E-mail: zampubl@um.gorzow.pl
Fax: +48 957355612
NUTS-code: PL431

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wybór Wykonawcy robót budowlanych „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I"

Referentienummer: WAD-VI.271.58.2018.AZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie częściowe nr 1 – Wybór Wykonawcy kontraktu nr I „Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1, R2,R3, R4, R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego i ul. Owocowej.” (Zlewnia ul. Żwirowej) w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I". Zamówienie częściowe nr 2 - Wybór Wykonawcy kontraktu nr III – ETAP I Zlewnia Słowiańska: Budowa zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I". Zamówienie częściowe nr 3 - Wybór Wykonawcy kontraktu nr IV – zlewnia Słowiańska: Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I".

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1, R2,R3, R4, R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego i ul. Owocowej (Zlewnia ul. Żwirowej).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232130
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL431
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gorzów Wlkp.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać w szczególności:

— budowę otwartego ziemnego zbiornika retencyjnego ZR1, powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia 17.890 m2,

— budowę separatora substancji ropopochodnych Ø 1600 wraz z utwardzeniem terenu wokół separatora dojazdu o łącznej powierzchni 470 m2,

— przebudowę zbiornika ZR2 otwartego zimnego zlokalizowanego w naturalnej niecce terenowej wraz z groblą piętrzącą o powierzchni w poziomie NPP- 17890 m2,

— przebudowę rowu głównego Kł.1 o długości 1090 m wraz z budową wlotów i wylotów żelbetowych dokowych i trzech przepustów drogowych rurowych,

— przebudowę rowów bocznych:

— budowę wylotu kanalizacji deszczowej dokowego, żelbetowego DN 500,

— budowę kanałów deszczowych:

— budowę wpustów ulicznych, betonowych DN 500,

— budowę studni kanalizacyjnych DN 1000,

— budowę separatora substancji ropopochodnych Ø 1600,

— odtworzenie nawierzchni dróg wg. następującej technologii:

— odtworzenie terenów zielonych,

— tablice informacyjne (szt. 1) i pamiątkowe (szt. 1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie Kierownika budowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie Kierownika robót branży sanitarnej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POIS.02.01.00-00-0006/17
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pełna nazwa zamówienia częściowego nr 1: Wybór Wykonawcy kontraktu nr I „Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1, R2,R3, R4, R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego i ul. Owocowej.” (Zlewnia ul. Żwirowej) w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I".

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zlewnia Słowiańska: Budowa zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232130
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL431
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gorzów Wlkp.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać zakres określony jako ETAP I na rys nr T-2 Projekt zagospodarowania, plan tyczenia – część 2, w tym:

— budowę zbiornika retencyjnego podziemnego wraz ze studniami oraz rurociągami zbiornika, zbiornik retencyjny przewidziany jest w postaci 4 oddzielnych zbiorników żelbetowych,

— budowę szaletu miejskiego wraz instalacjami wewnętrznymi i przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowym i energetycznym,

— budowę układu podczyszczania „wody szarej” dla WC,

— budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej:

— budowę kanału w ul. Żwirowej wraz ze studniami,

— przebudowę kolidującego odcinka oświetlenia,

— budowę drogi dojazdowej i placem manewrowym,

— odtworzenie nawierzchni,

— tablice informacyjne (szt. 1) i pamiątkowe (szt. 1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie Kierownika budowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie Kierownika robót branży sanitarnej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POIS.02.01.00-00-0006/17
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pełna nazwa zamówienia częściowego nr 2: Wybór Wykonawcy kontraktu nr III – ETAP I Zlewnia Słowiańska: Budowa zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I".

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zlewnia Słowiańska: Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231100
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL431
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gorzów Wlkp.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać:

— budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Andrzejewskiego,

— budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kosynierów Gdyńskich,

— budowę studni w ul. Andrzejewskiego DN 1200 (zintegrowane styczne),

— budowę studni w ul. Kosynierów Gdyńskich: studni DN 1500,

— wpustów deszczowych DN 500,

— komór indywidualnych na kanale DN 1200,

— wylotu DN 1200,

— układu podczyszczania,

— remont kolektora rękawem poliestrowym,

— odtworzenie nawierzchni,

— tablice informacyjne (szt. 1) i pamiątkowe (szt. 1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie Kierownika budowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POIS.02.01.00-00-0006/17
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pełna nazwa zamówienia częściowego nr 3: Wybór Wykonawcy kontraktu nr IV – zlewnia Słowiańska: Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I".

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 1) - ppkt 4). 5. Wykonawcy przekażą zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiedni do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków w niniejszym ogłoszeniu, informacje na temat dokumentów dotyczących wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zawarte w SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej zamawiającego.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) Wykaz Robót Budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykaz Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który: Zamówienie częściowe nr 1: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: • 1 zadanie polegające na budowie / przebudowie zbiornika retencyjnego o pojemności minimum 500 m3, • 2 zadania, każde polegające na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości minimum 200 m - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunek w tym zakresie samodzielnie. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub podpisania Protokołu odbioru końcowego. b) dysponuje kub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia następującym personelem: • Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które będą upoważniały do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych,

Eventuele minimumeisen:

Cd Zam.cz. 1: - posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót br. konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie zbiornika retencyjnego o wielkości min. 500,00 m3; • Kierownik robót br. sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót / kierownika budowy br. sanitarnej, - posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót / kierownika budowy br. sanitarnej przy realizacji minimum dwóch zadań obejmujących wykonanie min. 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej każde.; • Kierownik robót br. drogowej - posiadający uprawnienia budowane w specjalności drogowej, - posiadający minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy / kierownik robót br. drogowej.

Dot. Zamówienia częściowego 1,2 i 3: Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.Dopuszcza się sprawowanie funkcji kierownika budowy i kierownika / kierowników robót przez jedną osobę w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Zamówienie częściowe nr 2: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: • 1 zadanie polegające na budowie / przebudowie zbiornika retencyjnego o pojemności minimum 500 m3, • 2 zadania, każde polegające na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości minimum 200 m - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunek w tym zakresie samodzielnie. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub podpisania Protokołu odbioru końcowego. b) dysponuje kub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia następującym personelem: • Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót br. konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji budowy / przebudowy budowli hydrotechnicznych, - posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót br. konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie zbiornika retencyjnego o wielkości min. 500,00 m3. • Kierownik robót br. sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,- posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót / kierownika budowy br. sanitarnej, - posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót / kierownika budowy br. sanitarnej przy realizacji minimum dwóch zadań obejmujących wykonanie min. 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej każde. • Kierownik robót br. elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót br. elektrycznej. Cd. w pkt VI.3).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1.Wzór umowy, odpowiednio dla każdego Zamówienia częściowego, stanowi integralną część SIWZ.

2. Szczegółowe regulacje odnośnie dokonywania zmian w umowie, zawarte są we Wzorze Umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/07/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., sala nr 201.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Cd. Minimalny poziom ewentualnych wymagań i standardów: Zamówienie częściowe nr 3: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: • 2 zadania, każde polegające na budowie/ przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości minimum 500 m - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunek w tym zakresie samodzielnie. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub podpisania Protokołu odbioru końcowego. b) dysponuje kub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia następującym personelem: • Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót / kierownika budowy br. sanitarnej, - posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót br. sanitarnej lub inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji minimum dwóch zadań obejmujących wykonanie min. 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej każde. • Kierownik robót br. drogowej - posiadający uprawnienia budowane w specjalności drogowej, - posiadający minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy / kierownik robót br. drogowej. • Kierownik robót br. konstrukcyjno-budowlanej: -posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót br. konstrukcyjno-budowlanej. Uwagi: W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Zamówienie częściowe nr 1 - 40 000,00 PLN, Zamówienie częściowe nr 2 - 120 000,00 PLN, Zamówienie częściowe nr 3 - 50 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 30 % zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności dotyczących: - budowy/ przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, - budowy/ przebudowa rowów melioracyjnych, - odtworzenie nawierzchni, - budowa dróg.Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty, a ich realizacja na warunkach określonych w umowie wraz z załącznikami.

Wraz z ofertą należy złożyć: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 2) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); 4) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty;

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018