Diensten - 252138-2020

29/05/2020    S104

Spanje-Barcelona: Ontwerpen van meubelen

2020/S 104-252138

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ajuntament de Barcelona
Nationaal identificatienummer: Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Postadres: Passeig de Sant Joan, 75
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08009
Land: Spanje
E-mail: serveisjuridics0201@bcn.cat
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de mobiliario de reposición y nueva instalación para los equipamientos dependientes de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona

Referentienummer: 20190362 - 19003732
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79934000 Ontwerpen van meubelen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de mobiliario de reposición y nueva instalación para los equipamientos dependientes de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 488 071.57 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de mobiliario de reposición y nueva instalación para los equipamientos dependientes de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 243-598598
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de mobiliario de reposición y nueva instalación para los equipamientos dependientes de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INAD-HOC Habitat, S. L.
Nationaal identificatienummer: B66579392
Plaats: Moncada i Reixac
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 590 566.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020