Werken - 252160-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Augsburg: Installeren van ventilatiesystemen

2018/S 111-252160

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bezirkskliniken Schwaben
Dr.-Mack-Str. 4
Augsburg
86156
Duitsland
Contactpersoon: Wolfgang Siebenhütter
Telefoon: +49 821/48032715
E-mail: wolfgang.siebenhuetter@bezirkskliniken-schwaben.de
Fax: +49 821/48032712
NUTS-code: DE271

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bezirkskliniken-schwaben.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E93498596
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Radiolgie beim Bezirkskrankenhaus Günzburg – Technische Wärmedämmug

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Technische Wärmedämmung

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE278
Voornaamste plaats van uitvoering:

Günzburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abwasserleitung mit Dämmschlauch ca. 50 m

Abwasserleitungen mit 30 mm Mineralwolle ca. 80 lfm

Kaltwasser- und Regenleitung – Weichschaum 19 mm ca. 140 lfm

Sanitärinstallation DN 10 – DN 50 – 100 % alukaschiert ca. 530 lfm

Heizungsinstallation DN 10 – DN 80 – 100 % alukaschiert ca. 780 lfm

Kälteleitungen– Weichschaum 19 mm ca. 635 lfm

Lüftungkanäle 500 – 2 000 mm mit 30 mm Mineralwolle ca. 290 m2

Lüftungkanäle 500 – 2 000 mm mit 19 mm Weichschaum ca. 240 m2

Runde Kanäle ND 100 – ND 250 mit 30 mm Mineralwolle ca. 125 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/02/2019
Einde: 24/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/08/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern
München
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018