TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 252164-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ingolstadt: Bouwen van middelbare school

2018/S 111-252164

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatliches Bauamt Ingolstadt
Elbrachtstraße 20
Ingolstadt
85049
Duitsland
Telefoon: +49 8419346-300
E-mail: ava-online@stbain.bayern.de
Fax: +49 8419346-444
NUTS-code: DE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/155954
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.bayern.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rohbauarbeiten 1. BA

Referentienummer: 18E0350
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Total Entkernung eines historischen Schulbaus mit neu Erstellung von Wänden und Decken in Mauerwerk und Stahlbeton.

Ertüchtigung bestehender Holzbalkendecken mit Holz-Beton-Verbunddecken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111100
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE219
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eichstätt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abbrechen Mauerwerk ca. 200 m3,

Abbruch Deckenplatten ca. 80 m3,

Abbruch Röhbaudecken ca. 65 m3,

Abbruch Dachstuhl ca. 105 m2,

Aushub ca. 200 m3,

Stahlbeton Bodenplatte ca. 235 m2,

Stahlbeton Wände ca. 350 m2,

Stahlbeton Decken ca. 650 m2,

Holz-Balken-Verbunddecke ca. 290 m2,

Mauerwerks-Wände ca. 400 m2,

Fluchttreppenanlage Höhe ca. 10 m Menge: 1 St.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 821 008.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 20/08/2018
Einde: 28/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Auftragsunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Auftragsunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Vorinformation zur Verkürzung der Angebotsfrist

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 007-010634
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:05
Plaats:

Anschrift siehe Nr. I.1.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nur Vertreter des Auftraggebers

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Keine

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern
München
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatliches Bauamt Ingolstadt
Elbrachtstraße 20
Ingolstadt
85049
Duitsland
Telefoon: +49 8419346-300
Fax: +49 8419346-444
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018