TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 252174-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Nederland-Utrecht: Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing

2018/S 111-252174

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
82067183
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Nederland
Contactpersoon: Ronald van Pelt
E-mail: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/79b51de78921159d1abd608dcce0461a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/79b51de78921159d1abd608dcce0461a
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31109415: Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Referentienummer: 31109415
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project heeft een taakstelling van 5cm waterstandsverlaging ter plaatse van rivierkilometer 865 op de Bovenrijn.

De Opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

— Planuitwerking (MIRT 3), waaronder het:

* Voorbereiden, aanvragen en verkrijgen van de vergunningen;

* Opstellen uitvoeringsontwerp; *Benodigde onderzoeken;

* Omgevingsproces.

— Uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van het verlagen van 38 kribben en het verlagen van circa 16 hectare oever.

Zie voor verdere details en informatie het Aanmeldings- en Selectiedocument.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pannerdensch kanaal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/05/2019
Einde: 02/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In de scope van het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal is het compenseren van de opstuwing van de toekomstige pijlers van de VIA15 bij maatgevend hoogwater (MHW) opgenomen. De (gestroomlijnde) pijlers van de ViA15 geven een opstuwend effect in de rivier. De locatie van de piek van de opstuwing ligt buiten het ingreepgebied van het voorkeursalternatief (VKA) van project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal. Daarmee wordt deze opstuwing nu niet gecompenseerd binnen het VKA. Project Krib- en oververlaging Pannerdensch Kanaal en de compensatie van de opstuwing pijlers ViA15 hebben mogelijk nog wel een raakvlak met elkaar. Rijkswaterstaat is nu aan het onderzoeken welke alternatieven mogelijk zijn voor het compenseren van de opstuwing. Een van de alternatieven is het aanpassen van extra kribben. Voor dit geval overweegt aanbesteder om het contract van project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal met de extra aan te passen kribben uit te breiden.

Aanbesteder neemt hiervoor een optie voor het verlagen van maximaal 10 aanvullende kribben op. Over het opdragen van deze extra kribben wordt tijdens de planuitwerkingsfase besloten.

Voor meer informatie over de opties wordt verwezen naar paragraaf 2.1.4 in het A&S document.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/09/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bij deze aanbestedingsprocedure is wederom gebruik gemaakt van het zaaknummer uit de eerdere dit jaar vervallen aanbestedingsprocedure, zie ook de bijgevoegde mededeling van de aanbesteder.

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode;

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van het ARW 2016 zijn opgenomen in het Aanmeldings- en selectiedocument / Inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanmeldings- en selectiedocument opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl;

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het Aanmeldings- en selectiedocument, prevaleert het Aanmeldings- en selectiedocument.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij het Aanmeldings- en selectiedocument.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Den Haag
Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018