Diensten - 2522-2019

04/01/2019    S3

België-Brussel: Raamovereenkomst inzake de economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

2019/S 003-002522

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5 - Finance, BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst inzake de economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

Referentienummer: ENV.F.1/FRA/2018/0034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van de raamovereenkomst is het verlenen van bijstand bij de economische analyse van het milieubeleid. De opdracht heeft betrekking op problemen die zich aandienen maar nu nog niet kunnen worden voorspeld op de volgende gebieden:

— steun in samenhang met economische analyse,

— steun in samenhang met een betere regelgeving.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving - raamovereenkomst voor 48 maanden met een begroting van 12 000 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: algemeen beheer van de raamovereenkomst / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: illustratieve taken / Weging: 60
Prijs - Weging: zie II.2.14) hieronder
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 met een licht verschillende titel: Raamovereenkomst inzake economische analyse van het milieubeleid en ondersteuning in het kader van betere regelgeving.

Weging - score voor inschrijving X = (laagste prijs)/(prijs van inschrijving X) x 100 x 30 % (prijsweging) + totale kwaliteitsscore (uit 100) voor alle gunningscriteria van inschrijving X x 70 % (weging kwaliteitscriteria)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-489577
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Raamovereenkomst inzake de economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Sommige potentiële inschrijvers hebben informatie ontvangen in een andere gelijklopende en afzonderlijke aanbestedingsprocedure van DG Milieu, die slechts voor een beperkt aantal bedrijven beschikbaar is, wat hen een oneerlijk voordeel kan opleveren bij het voorbereiden van hun inschrijving. DG Milieu zal de technische specificaties op passende wijze herzien en zal de aanbestedingsprocedure voor deze raamovereenkomst binnenkort opnieuw uitschrijven.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018