Usluge - 252214-2022

13/05/2022    S93

Luksemburg-Luxembourg: Uredničke usluge za EIB

2022/S 093-252214

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Uredničke usluge za EIB

Referentni broj: CFT-1652
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79820000 Usluge povezane s tiskanjem
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIB pokreće poziv na nadmetanje (otvoreni postupak) radi sklapanja višestrukog okvirnog sporazuma (FWA) s više pružatelja usluga specijaliziranih za uredničke usluge za EIB. Novi okvirni sporazum s više pružatelja obuhvaćat će širok raspon uredničkih usluga, uključujući ocjenjivanje i reviziju sadržaja, razvojno uređivanje, uređivanje teksta, lektoriranje i izradu sadržaja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 480 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
22120000 Publikacije
79970000 Izdavačke usluge
79821100 Usluge korekture
79820000 Usluge povezane s tiskanjem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg.

II.2.4)Opis nabave:

EIB će odabrati pružatelje usluga kako bi se pružile sljedeće uredničke usluge:

(a) razvojno uređivanje,

(b) uređivanje teksta,

(c) lektoriranje,

(d) revidiranje i ocjenjivanje.

Te usluge moraju obuhvaćati sve tehničke specifikacije EIB-a, uključujući:

— vodič EIB-a,

— predviđeni broj riječi u tekstu za objavu,

— predviđenu ciljnu publiku,

— provjeru točnosti i dosljednosti sadržaja te osiguranje interne dosljednosti u cijelom radu.

Rezultate rada Banke možda će pripremati nekoliko autora i govornika kojima engleski nije maternji jezik. Stoga je važan zadatak osigurati dosljedan stil pisanja cijelog dokumenta na engleskom jeziku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 480 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/06/2022
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/06/2022
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Postupak otvaranja ponuda neće biti javan. Temeljem pisanog zahtjeva upućenog EIB-u (vidjeti odjeljak I.1)) zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Postupak otvaranja ponuda neće biti javan. Temeljem pisanog zahtjeva upućenog EIB-u (vidjeti odjeljak I.1)) zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

U slučaju nedostupnosti ili prekida u funkcioniranju elektroničkih sredstava komunikacije navedenih u odjeljku I.3). tijekom posljednjih pet kalendarskih dana prije roka za zaprimanje navedenog u odjeljku IV.2.2), Europska investicijska banka zadržava:

(i) pravo produljenja ovog vremenskog roka;

(ii) shodno tomu odgoditi datum i vrijeme otvaranja ponuda navedene u odjeljku IV.2.7) i objaviti te promjene na internetskoj adresi iz odjeljka I.3) bez prethodne objave ispravka ove obavijesti. Gospodarske subjekte zainteresirane za ovu nabavu pozivamo da se prijave za poziv na nadmetanje na adresi iz odjeljka I.3) kako bi primali obavijesti o objavama novih informacija ili dokumenata.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Ponuditelji mogu prvo Banci uputiti pitanja o nabavi koristeći se kontaktnim podacima u odjeljku I.1) ovog poziva na nadmetanje.

Ako ponuditelji ili druge zainteresirane strane smatraju da je EIB nepravilno postupao (primjerice, nije postupio u skladu sa svojim utvrđenim politikama, standardima i postupcima ili ne poštuje načela dobre uprave), mogu podnijeti pritužbu Pritužbenom mehanizmu EIB-a (vidjeti https://www.eib.org/hr/about/accountability/complaints/index.htm) u roku od godine dana kada bi bilo razumno da navedeni postupak, odluka ili propust Banke bude poznat podnositelju pritužbe. Ako nisu zadovoljni ishodom, ponuditelji mogu zatražiti reviziju odgovora Grupe EIB-a na pritužbu Europskog ombudsmana (vidjeti https://www.ombudsman.europa.eu).

U roku od dva mjeseca od obavijesti o ishodu postupka (odluci o sklapanju ugovora) ponuditelj može podnijeti zahtjev za poništenje i/ili štetu. Zahtjevima koje ponuditelji zatraže i odgovorima Banke odnosno pritužbama za nepravilnosti u postupanju nije svrha ni učinak obustaviti rok za podnošenje zahtjeva za poništenje niti otvoriti novi rok za pokretanje postupka za poništenje. Tijelo nadležno za postupke poništenja navedeno je u okviru odjeljka VI.4.1) ovog poziva na nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/05/2022