Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 252218-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/07/2015    S137

Slovensko-Marianka: Organy

2015/S 137-252218

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30795672
Poštová adresa: Námestie 4. apríla 18
Mesto/obec: Marianka
PSČ: 900 33
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Pekná cesta 9789/2B, 831 04 Bratislava III, mestská časť Bratislava-Rača, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.
E-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk
Telefón: +421 260936008

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ordinariat.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14997

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov – cirkevná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Organ pre ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Katedrála sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch, Pekná cesta 2B, 831 54 Bratislava III., Pošta Bratislava 35, mestská časť Bratislava-Rača, sídlisko Krasňany, Slovenská republika, GPS súradnice: 48.195561° S; 17.143492° V, zaradená Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Kód NUTS SK010 Bratislavský kraj

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Uchádzač dodá dvojmanuálový organ, okolo 25 registrov (maximálne do 30), so zvukovou charakteristikou nemeckého organa druhej polovice 19.storočia s dôrazom na spevnosť a mäkkosť zvuku, dispozične a zvukovo vhodný dominantne na liturgické účely a minoritne aj pre koncertné účely. Predpokladá sa, že úspešný uchádzač dodá organ v jednej organovej skrini, umiestnenej na stene medzi mozaikou sv. Šebastiána a chórom.
Uchádzač dodá nástroj, ktorého výtvarná stránka bude kompatibilná s priestorom Katedrály sv. Šebastiána.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

37311300 Organy - CB16 - DA12 - FG25

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: áno
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Uchádzač dodá dvojmanuálový píšťalový organ s pedálom, okolo 25 registrov (maximálne do 30), so zvukovou charakteristikou nemeckého organa druhej polovice 19.storočia s dôrazom na spevnosť a mäkkosť zvuku,. Uchádzač dodá organ v jednej organovej skrini, umiestnenej na stene medzi mozaikou sv. Šebastiána a chórom.
Veľkosť organa je definovaná na priestorové podmienky vojenskej Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave (cca 4 000 m).
Uchádzač dodá nástroj ovládaný jedným mechanickým hracím stolom s bezprostredným výhľadom do presbytéria a s voľnými kombináciami typu Setzer. Traktúry organu budú mechanické, vzdušnice zásuvkové. Uchádzač dodá nástroj, ktorého výtvarná stránka bude kompatibilná s priestorom Katedrály sv. Šebastiána.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 400 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky je financovaný z účelovo viazanej dotácie (nenávratného finančného príspevku) zo zdrojov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe sústavy zmlúv so Svätou stolicou. Zmluva o dielo, ktorá sa uzatvorí s úspešným uchádzačom sa stane účinná dňom pridelenia finančných prostriedkov osobe podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Všetci členovia skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní. Plnomocenstvo musí byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, ktorí plnomocenstvo udeľujú. Plnomocenstvo bude predložené ako súčasť žiadosti o účasť. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy vytvorila právne vzťahy v súlade s § 31 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom členovia skupiny dodávateľov musia ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávateľ bude pred podpisom zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vyžadovať od tohto uchádzača predloženie potvrdenia o poistení tejto dodávky vo výške minimálne 400 000 EUR (slovom: štyristotisíce EUR) alebo ekvivalent v inej mene. Doklad musí byť predložený ako originál alebo jeho úradne overená kópia. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uvedenom v bode VI.5) oznámenia.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o dielo najmä zo strany poskytovateľa NFP (účelovo viazanej dotácie) a kontrolných orgánov.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní). Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. záujemca, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. záujemca, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento záujemca preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukáže tým, že v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok (§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).
Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží v žiadosti o účasť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať každý člen skupiny dodávateľov osobitne. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
Záujemca musí spĺňať podmienku majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní t.j. Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. Kvalifikovanou účasťou sa na tieto účely rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca musí v žiadosti o účasť predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, keď sa záujemca zúčastňuje súťažného dialógu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1. Záujemca predloží podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. Vyjadrenie by malo obsahovať najmä informácie, že záujemca za roky 2012, 2013, 2014 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
— nebol v nepovolenom prečerpaní,
— v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
— jeho účet nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má záujemca účty vo viacerých bankách verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu.
Záujemca predloží čestné vyhlásenie podpísané záujemcom, jeho štatutárnym orgánom iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť.
1.2. Záujemca predloží podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní čestné vyhlásenie o finančnom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky 2012, 2013 a 2014, resp. len za tie roky, za ktoré je to možné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, spolu vo výške minimálne 400 000 EUR (slovom: štyristotisíc EUR) za dodávku tovarov a poskytnuté služby v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, podpísané záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, alebo ekvivalentná výška v cudzej mene pričom k prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka, resp. ku dňu zostavenia účtovnej závierky, ktorej súčasťou je výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch.
Záujemca preukáže výšku obratu predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúce tri hospodárske roky 2012, 2013 a 2014, resp. len za tie roky, za ktoré je to možné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti potvrdených miestne príslušným daňovým úradom podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (za overenie sa považuje označenie kolkom alebo iným spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad, za overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.; verejný obstarávateľ bude akceptovať aj formu overenia predmetného dokladu nasledovným spôsobom:
doklad už bol v minulosti overený správcom dane a takto overený doklad bude predložený vo fotokópii, ktorá bude úradne overená). Od 1.1.2014 vydáva takéto potvrdenie DataCentrum. Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) bol súčinnosťou od 1.1.2014 zriadený Register účtovných závierok, informačný systém verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je z poverenia Ministerstva financií SR DataCentrum. V zmysle § 23 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve je jedným z dokumentov ukladaným do tohto registra aj riadna individuálna účtovná závierka, ktorej súčasťou je okrem iného výkaz ziskov a strát.
V prípade, ak vystane požiadavka predložiť osvedčenú kópiu akéhokoľvek dokumentu povinne ukladaného do Registra účtovných závierok a súčasne sa jedná o dokument podaný po 1.1.2014. DataCentrum ako správca registra v súlade s ustanovením § 23c ods. 3 zákona o účtovníctve vydá žiadateľovi kópiu uloženého dokumentu opatrenú osvedčovacou doložkou.
V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Od zahraničného záujemcu sa tiež vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane v krajine sídla záujemcu alebo iným spôsobom podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma schopnosť záujemcu plniť si finančné záväzky, skúma výšku obratu a finančnú stabilitu.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že záujemca musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Súčasne sa touto podmienkou verejný obstarávateľ presvedčí, že záujemca je podnikateľský subjekt, ktorý dlhodobo poskytuje tovar a služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky a z tohto pohľadu môže uzavrieť s uchádzačom zmluvu znížením pravdepodobnosti ekonomických rizík.
1.3. V prípade, že žiadosť o účasť bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, predloží skupina dodávateľov doklady požadované podľa tohto bodu III.2.2) spoločne za celú skupinu.
1.4. Záujemca môže preukázať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.5. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Zo záujemcom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tomto bode oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania žiadostí o účasť. To znamená, že v čestnom vyhlásení uvedie všetky údaje, ktoré potrebuje verejný obstarávateľ na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a overenie ich pravdivosti.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, keď sa záujemca zúčastňuje súťažného dialógu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1.1. Záujemca predloží podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky (2012, 2013 a 2014) zoznam dodaných tovarov a poskytnutých služieb, ktoré s nimi súvisia (referencií) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovarov a poskytnutia služieb.
Rokom sa mieni časové obdobie od 01.001.2012 jedného roku vrátane do 31.12.2014 vrátane (t.j. od odoslania oznámenia na ÚVO na zverejnenie vo VVO kalendárneho roku).
Zoznam dodaných tovarov a poskytnutých služieb musí byť doplnený aj potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb musia obsahovať minimálne nasledovné údaje:
obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa, meno, priezvisko, tituly aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť záujemcove informácie, predmet dodávky (stručný opis, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa), zmluvnú cenu v EUR bez DPH (zahŕňa iba dodávku nových organov a ich servis), lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka realizovaná).
Ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Podľa § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní môže záujemca splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, preukázať aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013.
Dôležité upozornenie: Ak zákazka začala pred uvedeným trojročným intervalom a v ňom skončila alebo ešte prebieha jej dodanie alebo začala v trojročnom intervale a ešte prebieha, je záujemca oprávnený predložiť dôkazy o jej plnení, ktoré boli vo výške fakturovanej v uvedenom trojročnom období.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zdaniteľného plnenia.
Záujemca musí preukázať že dodal minimálne 2 nové organy a ich servis (referenciu), ktorej predmetom bol návrh, projektová dokumentácia, zhotovenie, transport na miesto montáže, montáž, intonácia a záručný servis a všetko ostatné nevyhnutné príslušenstvo s tým spojené, prípadne aj stavebné úpravy vrátane sietí, najmä elektriny, poistenie transportu ak sa vyžadovali, a to pre každú dodávku minimálne vo výške 400 000,00 eur bez DPH. Alebo jeden takýto organ a jeho servis (referenciu), ktorej predmetom bol návrh, projektová dokumentácia, zhotovenie, transport na miesto montáže, montáž, intonácia a záručný servis a všetko ostatné nevyhnutné príslušenstvo s tým spojené, prípadne aj stavebné úpravy vrátane sietí, najmä elektriny, poistenie transportu ak sa vyžadovali v hodnote minimálne 800 000,00 eur bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
podmienky účasti podľa § 28 zákona verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Sú primerané a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
Verejný obstarávateľ obstaráva tovar (a s jeho dodávkou a prevádzkou spojené služby), ktorý je umeleckým dielom zhotoveným ako originál a na mieru, pričom životnosť takéhoto predmetu zákazky sa počíta na desiatky rokov z uvedeného dôvodu je nevyhnutné aby dodávateľ preukázal, že má dostatočnú prax v zhotovovaní a servise takýchto predmetov zákazky.
Spoločné poučenie k minimálnej úrovni štandardov:
v prípade, ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti zdroje a/alebo kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právnych vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi a/alebo kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie príslušných podmienok účasti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi a/alebo kapacitami mieni preukázať svoju kapacitu a/alebo spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje zdroje a/alebo kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje a/alebo kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje a/alebo kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzačov, ktorého tvorí skupinu dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 27 a § 28 zákona za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 a § 28 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, ak nie je uvedené inak.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom z uchádzačom predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v bode III.2. tohto oznámenia ku dňu predkladania žiadosti o účasť a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Podmienky účasti podľa § 27 zákona verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Sú primerané predmetu zákazky a ich potreba plynie z nevyhnutnosti preukázania ekonomickej stability a schopnosti bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky, ako aj skutočnosti, že záujemca je po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
Podmienky účasti podľa § 28 zákona verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Sú primerané a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
Na vyčíslenie obratov a cien uvedených služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetné verejné obstarávanie na zverejnenie v Prílohe k Úradnému vestníku Európskej únie.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 27 a § 28 zákona za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 a § 28 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, ak nie je uvedené inak.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v bode III.2 tohto oznámenia ku dňu predkladania žiadostí o účasť je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
súťažný dialóg
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať áno
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 186-327406 z 27.9.2014

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 17.8.2015 - 14:00
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
17.8.2015 - 14:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné: Slovensky a nemecky.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
A) verejný obstarávateľ bude organizovať prehliadku miesta dodania predmetu zákazky priamo v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch, Pekná cesta 2B, 831 54 Bratislava III., mestská časť Bratislava-Rača, sídlisko Krasňany, Slovenská republika, GPS súradnice: 48.195561° S; 17.143492° V, zaradenej do správy Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a to v termíne štvrtok 30. júla 2015 v čase od 13:00 do 15:00. Od účastníkov sa bude pri vstupe vyžadovať jednoduchá registrácia (základná osobná a firemná registrácia), nakoľko prístup budú mať len tí, ktorí budú vedení v evidencii záujemcov;

b) verejný obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom informácie, ktoré bude zverejňovať na svojom profile http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14997, ktorý zriadil zo zákona na portáli ÚVO;

c) verejný obstarávateľ odporúča, aby potenciálny záujemca formálne požiadal o zaradenie do procesu verejného obstarávania a to v čase pre predložením dokladov a dokumentov na preukázanie splnenia podmienok účasti použitím formulára dostupného na http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14997 z dôvodu vylúčenia komunikačných rizík a neinformovanosti záujemcu.

1. Zadávateľ zákazky je osobou podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku.
2. Zadávateľ zákazky bol zriadený ako cirkevná organizácia na základe Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou uzatvorenou 24.11.2000 a ratifikovanou 4.12.2000 na pôsobenie cirkvi v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.
3. Verejný obstarávateľ zvolil na určenie presnej dispozície, návrhu prospektu finančných a právnych podmienok postup súťažného dialógu, pretože v súčasnej etape verejný obstarávateľ nie je schopný pre tento unikátny projekt objektívne definovať technické požiadavky podľa § 34 ods. 2 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele v súbehu s faktom, že pre konkrétne zvolené technické, zvukové a estetické riešenie nie je schopná špecifikovať právne a finančné podmienky projektu.
4. Verejný obstarávateľ rozhodol, že prekročenie ceny za návrh organu, jeho dodávku, poistenie prepravy, montáž, intonáciu, uvedenie do prevádzky a záručný servis po dobu minimálne 10 rokov, hodnoty 400 000 EUR bez DPH v ponuke, môže byť považované za nedodržanie požiadaviek na dodávku predmetu zákazky.
5. Náklady spojené s účasťou v užšej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
6. Záujemca v lehote na predkladanie konečných ponúk alebo v lehote na predkladanie žiadostí o účasť (dokladov preukazujúcich splnenie podmienok pre účasť) predloží konečnú ponuku a doklady v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu alebo miesta podnikania (resp. skupiny dodávateľov) s označením Organ. Neotvárať. Ponuka sa doručuje osobne alebo poštou na adresu: Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána, Pekná cesta 9789/2B, SK-831 04 Bratislava III, mestská časť Bratislava – Rača, Slovenská republika (úradné hodiny vo farnosti v pracovných dňoch: denne od 9:00 do 14:00 hod.). Verejný obstarávateľ odporúča, aby konečná ponuka (alebo všetky predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti) bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda mala by tvoriť jeden celok, za ktorý verejný obstarávateľ považuje použitie napr. knižnej väzby, hrebeňovej väzby doplnenej špagátom, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený odtlačkom pečiatky záujemcu. Verejný obstarávateľ odporúča, aby každý list žiadosti o účasť bol očíslovaný vzostupne od strany 1 po poslednú stranu arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Verejný obstarávateľ odporúča, aby žiadosť o účasť obsahovala zoznam dokladov a dokumentov predkladaných záujemcom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
7. Všetky doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie alebo nahradené čestným vyhlásením. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia musia byť predložené spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode III.2.1); doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa ekonomického a finančného postavenia musia byť predložené spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode III.2.2); a doklady týkajúce sa technickej spôsobilosti musia byť predložené spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode III.2.3) tohto oznámenia.
Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky (§ 18a zákona o verejnom obstarávaní).
8. Doklady, ktorými záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienok účasti záujemcov musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
9. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1) až III.2.3) tohto oznámenia predkladá skupina dodávateľov podľa bodu III.1.3 tohto oznámenia, vloží do nepriehľadného obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3 tohto oznámenia.
10. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel:
hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov, ekonomického a finančného postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov a zabezpečenia kvality. Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2) a III.2.3) a v aktuálnom prípade v bode III.1.3) tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní požiadať záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, vždy keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
11. Pod označením osoba oprávnená konať v mene záujemcu/odberateľa/člena skupiny dodávateľov sa rozumie pri právnickej osobe štatutárny orgán záujemcu/ odberateľa/člena skupiny dodávateľov alebo osoba poverená konať v mene štatutárneho orgánu záujemcu/ odberateľa/člena skupiny dodávateľov na základe plnej moci s uvedením mena, priezviska a funkcie; pri fyzickej osobe osoba, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie, alebo osoba poverená konať v mene osoby, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie, na základe plnej moci, s uvedením mena, priezviska a funkcie. Plná moc bude pripojená k žiadosti o účasť a k ponuke záujemcu, resp. uchádzača.
12. Uchádzač je zo zákona povinný konečnú ponuku rozdeliť na dve časti. Prvou je časť konečnej ponuky označená slovom Ostatné. Táto časť konečnej ponuky obsahuje všetky doklady a dokumenty predpísané zákonom a určenom verejným obstarávateľom okrem tabuľky návrhov uchádzačov na plnenie kritéria najnižšia cena určeným verejným obstarávateľom na vyhodnotenie konečných ponúk, a všetkých cenových údajov, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť konečnej ponuky alebo ako prílohy k zmluve alebo tých cenových údajov, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť konečnej ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhláseného postupu (Organ) a textom Ostatné. Účelom prvej časti konečnej ponuky (časť Ostatné) je utajenie všetkých cenových údajov až do doby otvárania častí konečných ponúk označených slovom Kritéria. Zverejnenie cenových údajov v časti konečných ponúk Ostatné je hrubým porušením zákona o verejnom obstarávaní. Druhou je časťou konečnej ponuky je časť označená slovom Kritériá. Táto časť konečnej ponuky obsahuje tabuľku návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk a všetky cenové údaje, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť konečnej ponuky alebo ako prílohy k zmluvy alebo tie cenové údaje, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť konečnej ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom, uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhláseného postupu (Organ) a textom Kritériá.
13. Záujemcovi sa odporúča, aby po rozhodnutí zúčastniť sa vyhláseného postupu vyplnil formálnu žiadosť o účasť podľa štandardného formulára pre elimináciu pochybení v komunikácii, ktorý je zverejnený aj na profile.

14. Verejný obstarávateľ bude uprednostňovať potvrdenú elektronickú komunikáciu pred listinnou. Vyžaduje sa, aby záujemca alebo uchádzač vždy zaslal e-mailovú informáciu na adresu konzultanta pre verejné obstarávanie michal.matas@obstaravatelska.sk a na adresu administrátora verejného obstarávania alena.gajdosikova@mil.sk a odborného konzultanta stanislav.varga@minv.sk. Uchádzač tým výrazne prispeje ku skráteniu zákonom predpísaných evidencií a vybavenia veci.

Osobitné upozornenie: V oznámení pod bodom IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu (v prípade súťažného dialógu), Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom sa rozumie predloženie dokladov a dokumentov na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo čestného vyhlásenia, ktoré ich nahrádza. V prípade uplatnenia čestného vyhlásenia toto musí obsahovať všetky informácia a číselné údaje aby bolo možné splnenie podmienok účasti vyhodnotiť. Ak sa uplatní inštitút čestného vyhlásenia, potom originály alebo úradne overené kópie (doklady upotrebiteľné pre právne úkony) predkladá len úspešný uchádzač).
15. Súčasťou zmluvy o dielo na dodávku organu je odkladacia podmienka, že zmluva sa stane účinná, keď budú poukázané finančné prostriedky na účet osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní alebo keď bude udelený záväzný prísľub o poskytnutí tejto dotácie.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, PO Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z. z., č. 102/2007 Z. z., č. 232/2008 Z. z., č. 442/2008 Z. z., č. 213/2009 Z. z., č. 289/2009 Z. z., č. 402/2009 Z. z., č. 503/2009 Z. z., č. 73/2010 Z. z., č. 129/2010 Z. z., č. 58/2011 Z. z., č. 158/2011 Z. z., č. 182/2011 Z. z., č. 223/2011 Z. z., č. 231/2011 Z. z., č. 348/2011 Z. z., č. 550/2011 Z. z., č. 91/2012 Z. z., č. 28/2013 Z. z., č. 95/2013 Z. z., č. 180/2013 Z. z., 34/2014 Z. z. a č. 15/2015 Z.z.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, PO Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15.7.2015