Usługi - 252222-2022

13/05/2022    S93

Belgia-Bruksela: Pomoc techniczna i usługi wsparcia wymagane na potrzeby organizacji Europejskiego Spotkania Młodzieży 2023

2022/S 093-252222

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (EU, Euratom) No. 2018/264

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Guillaume Frison
E-mail: eye@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10992
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10992
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomoc techniczna i usługi wsparcia wymagane na potrzeby organizacji Europejskiego Spotkania Młodzieży 2023

Numer referencyjny: COMM/AWD/2022/6
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Co dwa lata Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE) gromadzi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, a także online, tysiące młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i spoza UE, aby kształtować pomysły na przyszłość Europy i dzielić się nimi. Jest to wyjątkowa okazja dla młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat, by spotykać się osobiście oraz online, i inspirować się nawzajem oraz wymieniać poglądy z ekspertami, działaczami, influencerami i decydentami w sercu europejskiej demokracji.

Po zakończeniu wydarzenia pomysły, obawy i nadzieje młodych ludzi są przedstawiane w sprawozdaniu przekazywanym wszystkim posłom do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy uczestnicy będą mogli rozwinąć najbardziej wpływowe pomysły i przedstawić je bezpośrednio posłom do PE w komisjach parlamentarnych podczas przesłuchań młodzieży.

Parlament Europejski zorganizował EYE w latach 2014, 2016, 2018 i 2021. Kolejną edycję zaplanowano na czerwiec 2023 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Od wykonawcy oczekuje się udzielenia Parlamentowi Europejskiemu pomocy w planowaniu, organizacji i realizacji EYE we wszystkich aspektach logistycznych i organizacyjnych, w tym zapewnienia niezbędnej wiedzy specjalistycznej, usług, logistyki, materiałów, sprzętu itp. we współpracy z zespołem ds. EYE, służbami wewnętrznymi Parlamentu Europejskiego oraz partnerami zewnętrznymi (zob. Załącznik I, specyfikacja techniczna).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 31/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wymaga się, aby oferent był zarejestrowany we właściwym rejestrze zawodowym lub handlowym (wymóg ten nie dotyczy organizacji międzynarodowych), zgodnie z przepisami krajowymi.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— minimalny roczny obrót w wysokości 1 600 000 EUR w co najmniej dwóch z ostatnich trzech lat obrotowych (2019, 2020 i 2021);

— wskaźnik płynności szybkiej powinien być wyższy niż 1,0;

— minimalny poziom ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, ustalony z uwzględnieniem wartości umowy i przeprowadzonej przez oferenta analizy ryzyka.

(zob. pkt 15.2 specyfikacji)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami;

— co najmniej 7 ekspertów w dziedzinie ogólnego zarządzania wydarzeniami i w dziedzinach wyszczególnionych w załączniku I do specyfikacji technicznej, wśród których co najmniej koordynator projektu musi posiadać dziesięcioletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie objętej zaproszeniem do składania ofert; koordynatorzy pakietów roboczych muszą mieć co najmniej siedmioletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie objętej pakietem roboczym; pozostali członkowie zespołu muszą mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie;

— ekspert w dziedzinie normy ISO 20121 i zrównoważonego rozwoju, z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w organizacji wydarzeń o zrównoważonym charakterze. Co najmniej jedno z tych wydarzeń zostało zorganizowane zgodnie z wymogami normy ISO 20121;

— zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia w ciągu ostatnich trzech lat z udziałem co najmniej 1 000 uczestników z co najmniej pięciu różnych krajów;

—zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia w ciągu ostatnich trzech lat z udziałem młodzieży i/lub dla niej.

(zob. pkt 15.3 specyfikacji)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, Bruksela, Belgia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia ofert proszeni są o powiadomienie departamentu odpowiedzialnego za zarządzanie niniejszą procedurą przetargową nie później niż dwa dni robocze przed otwarciem ofert, pocztą elektroniczną na adres: eye@europarl.europa.eu. W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć tylko dwóch przedstawicieli. Oferenci, którzy nie prześlą powiadomienia, automatycznie nie zostaną dopuszczeni do udziału w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Co dwa lata.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zapytania o informacje dotyczące terminów składania odwołań należy kierować do organu odpowiedzialnego za odwołania (http://curia.europa.eu).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/05/2022