Leveringen - 252316-2019

31/05/2019    S104

België-Antwerpen: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 104-252316

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 085-203252)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: gac.leveringen@ocmw.antwerpen.be
Telefoon: +32 33382500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ondernemeninantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340118

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leasen op lange termijn en het huren op korte termijn van voertuigen.

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00511-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor het leasen op lange termijn en het huren op korte termijn van voertuigen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 085-203252

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Erratum. Opgelet openingsdatum verzet naar 18.6.2019 om 09:00!