TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 252364-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Aberdeen: Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie

2018/S 111-252364

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Aberdeenshire Council
Woodhill House, Westburn Road
Aberdeen
AB16 5GB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1467530600
E-mail: rachel.c.kennedy@aberdeenshire.gov.uk
NUTS-code: UKM50

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aberdeenshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00232

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huntly Flood Protection Scheme — Award

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Flood protections works located in Huntly Aberdeenshire, consisting of flood bunds, precast concrete culverts, concrete headwalls, 1no wooden bridge, carrier drains and filter drains.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 557 314.74 GBP / Hoogste offerte: 3 720 232.66 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Huntly Aberdeenshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Flood protection works located in Huntly Aberdeenshire, to protect local residents from flooding. Consisted of precast culverts, concrete headwalls, flood bunds, 1no bridge, carrier pipes and filter drains.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quailty / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wills Bros Civil Engineering Ltd
Maxim 3, Maxim Business Park
Motherwell
ML1 4WQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1698479230
Fax: +44 1698479230
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 557 314.74 GBP / Hoogste offerte: 3 720 232.66 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:509097).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Aberdeenshire Council
Woodhill House, Westburn Road
Aberdeen
AB16 5GB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1467530600

Internetadres: http://www.aberdeenshire.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018