Werken - 252395-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Antwerpen: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2018/S 111-252395

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 094-212537)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
De Vlaamse Waterweg nv afdeling Zeescchelde Zeekanaal
0216.173.309_16711
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
Antwerpen
2018
België
Contactpersoon: Reinhilde Vanhooydonck
Telefoon: +32 32246751
E-mail: reinhilde.vanhooydonck@vlaamsewaterweg.be
Fax: +32 32246705
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308765

I.1)Naam en adressen
AG VESPA
Paradeplein 25
Antwerpen
2018
België
E-mail: info@vespa.antwerpen.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308765

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zeeschelde rechteroever Scheldekaaien te Antwerpen tussen Het Steen en de Koolkaai. Renovatie kaaimuur en realisatie aanmeerfaciliteiten in functie van een herlocalisatie van de cruiseterminal.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0002(1)-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de renovatie van de oude Scheldekaaimuur in het projectgebied en de gelijktijdige bouw van aanmeerfaciliteiten in functie van een herlocalisatie van de bestaande cruiseterminal naar deze zone.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 094-212537

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rechtzettingsbericht 3: begeleidend en bijlagen in zip-file