Werken - 252397-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Letland-Daugavpils: Bouwwerkzaamheden

2018/S 111-252397

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 089-199149)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Daugavpils pilsētas dome
90000077325
Kr. Valdemāra iela 1
Daugavpils
LV-5400
Letland
Contactpersoon: Anatolijs Kriviņš
E-mail: anatolijs.krivins@daugavpils.lv
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.daugavpils.lv

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības ēkās

Referentienummer: DPD 2018/45
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības ēkās.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 089-199149

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
In plaats van:
Datum: 14/06/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
In plaats van:
Datum: 14/06/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Iepirkumu komisija nolēma izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.