Werken - 252414-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Waterdicht maken

2018/S 111-252414

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 087-194735)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sächsische Aufbaubank – Förderbank
Pirnaische Straße 9
Dresden
01069
Duitsland
E-mail: vergabebuero@abstsachsen.de
NUTS-code: DED21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sab.sachsen.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Sächsische Aufbaubank Leipzig – Dachabdichtungsarbeiten

Referentienummer: VB S13/16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261420
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Sächsische Aufbaubank Leipzig – Dachabdichtungsarbeiten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 087-194735

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 25/06/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/06/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 27/08/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/08/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 25/06/2018
Plaatselijke tijd: 14:15
Te lezen:
Datum: 28/06/2018
Plaatselijke tijd: 14:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: