Dostawy - 252420-2020

Wyświetl widok skrócony

29/05/2020    S104

Polska-Warszawa: Urządzenia do przesyłu danych

2020/S 104-252420

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wojciechowski
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004420

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Kancelaria Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 budynek nr 5 pok. 42.
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Biura Ochrony Informacji
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +22 5004372
Adres internetowy: www.strazgraniczna.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Modernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SG
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa ul. Podchorążych 38

Kod NUTS PL911 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń kryptograficznych - szyfratorów IP do rozbudowy niejawnej sieci teleinformatycznej o klauzuli Poufne wraz z gwarancją i usługą wsparcia technicznego na dostarczone urządzenia oraz na posiadane przez Zamawiającego urządzenia, a także dostawa i uruchomienie centrum zarządzania infrastrukturą dla szyfratorów z gwarancja i usługą wsparcia technicznego.
Zamówienie podstawowe:
Urządzenia szyfrujące IP "poufne" typ I - 100 szt.
Urządzenia szyfrujące IP "poufne" typ II - 10 szt.
Urządzenia szyfrujące IP "zastrzeżone" typ III - 15 szt.
Centrum zarządzania infrastrukturą dla szyfratorów IP o klauzuli "poufne" - 2 kpl.
Zamówienie w ramach prawa opcji:
Urządzenia szyfrujące IP "poufne" typ I - do 50 szt.
Urządzenia szyfrujące IP "zastrzeżone" typ III - do 15 szt.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32260000 Urządzenia do przesyłu danych, 48421000 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami, 30237131 Karty elektroniczne

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
powyżej 428 000 euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamówienie w ramach prawa opcji:
Urządzenia szyfrujące IP "poufne" typ I - do 50 szt.
Urządzenia szyfrujące IP "zastrzeżone" typ III - do 15 szt.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2020. Zakończenie 18.12.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składając ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) zaznaczając cel wpłaty. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom
Zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego
Prawidłowo wystawionej faktury. Podstawa do wystawienia przez wykonawcę faktury jest dostawa całości
Przedmiotu umowy oraz podpisany bez uwag protokół odbioru. Szczegółowe warunki finansowe
Zostaną określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim przypadku
Zastosowanie mają przepisy określone w art. 23 ustawy Pzp. Oferta składana przez spółkę cywilną traktowana
Jest jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Podmioty wspólnie ubiegające się o realizację zamówienia powinny ustanowić pełnomocnika do
Reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
Umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej i złożyć je w
Formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, zgodnie z art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Wykonanie zamówienia wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych uzyskanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Opis Przedmiot Zamówienia i umowa stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dokumentami niejawnymi o klauzuli „poufne”.
3. Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum poufne zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 742). Na potwierdzenie tej zdolności Wykonawca będzie zobowiązany złożyć świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne. Ważne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, o których mowa w cytowanej powyżej ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób skierowanych przez wykonawcę do obsługi przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu zdolności do przetwarzania informacji o klauzuli „poufne” w siedzibie wykonawcy.
5. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w art. 131 g ust. 1 ustawy Pzp.
6. Udostępnienie SIWZ Wykonawcom zakwalifikowanym do drugiego etapu postepowania nastąpi w formie papierowej. SIWZ będzie należało odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego.
Osoba odbierająca SIWZ w siedzibie Zamawiającego będzie musiała przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty:
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum poufne,
• aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu SIWZ wraz z załącznikami.

6. Szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa informacji niejawnych są określone w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego stanowiącej załącznik nr 5 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.strazgraniczna.pl.

III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 131 e ust. 1 i ust. 1 b pkt 1 lit. a, b i
Lit.c w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 b pkt 3 ustawy Pzp dotyczące zdolności zawodowej – w zakresie określonym w Sekcji III.2.3 ogłoszenia;
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kryteriów
Selekcji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, (wzór – załącznik nr 1 do

Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.strazgraniczna.pl), należy złożyć:

a) 1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" i "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 b ustawy i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131 e ust.1 i ust 1b pkt 1 lit. a, b i lit. c ustawy Pzp w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej

Zamawiającego http://www.strazgraniczna.pl, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

Się o udzielenie zamówienia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
Wykonawców osobno natomiast Oświadczenie o spełnianiu warunków pełnomocnik ustanowiony do
Ich reprezentowania w postępowaniu);
b) Aktualną koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobem stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019, poz. 1888) Wykonawca mający siedzibę poza terytorium RP wykaże że posiada uprawnienie do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie umożliwiającym realizacje dostaw sprzętu będącego przedmiotem postępowania - wymagane przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane wSekcji III.2.3 Ogłoszenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć
Dokumenty tak aby potwierdzić wspólne spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 131 e ust. 1 i ust.1 b pkt 1 lit. a, b i lit. c ustawy Pzp w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14
Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
Dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne.
4) ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 742) oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla co najmniej dwóch osób skierowanych przez wykonawcę do obsługi przedmiotu zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjów) należy złożyć dokumenty wymienione w ppkt 1), 2) w odniesieniu do każdego z konsorcjantów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć
Dokumenty wymienione w ppkt 3), tak aby potwierdzić wspólne spełnienie warunków udziału w
Postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.3:
1) w pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
Inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp;
2) w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
Siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
Ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
Miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
Mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
Wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument o którym mowa w ust.4 pkt 1, w zakresie określonym w
Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
Której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
Zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym,
Administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
Ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
Przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
Zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Zamawiający uzna dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli odpowiadają one poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności
Wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
9. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia, że
Poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie
Odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z
Przepisami o ochronie informacji niejawnych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1b pkt. 3 ustawy Pzp tj. dotyczących zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie minimum 1 dostawę obejmującą łącznie urządzenia szyfrujące wraz z Certyfikatami Ochrony Kryptograficznej wydanymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zapewniające ochronę informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli „Poufne” oraz świadczenie usługi gwarancji i wsparcia technicznego dla tych urządzeń będących przedmiotem zamówienia o wartości brutto dostawy nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (słownie złotych jeden milion) Wsparcie techniczne oznacza świadczenie serwisu(asysty) technicznej dla dostarczonych urządzeń mającej na celu utrzymanie tych urządzeń w ciągłej sprawności technicznej.

1.1) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, należy złożyć Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw obejmujących 1 dostawę obejmującą łącznie urządzenia szyfrujące wraz z Certyfikatami Ochrony Kryptograficznej wydanymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zapewniające ochronę informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli „Poufne” oraz świadczenie usługi gwarancji i wsparcia technicznego dla tych urządzeń będących przedmiotem zamówienia o wartości brutto dostawy nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (słownie złotych jeden miliony) Wsparcie techniczne oznacza świadczenie serwisu(asysty) technicznej dla dostarczonych urządzeń mającej na celu utrzymanie tych urządzeń w ciągłej sprawności technicznej. Z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego http://www.strazgraniczna.pl wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2.1) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające ich należyte wykonanie, W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp tj. dotyczących zdolności zawodowych, Zamawiający wymaga także aby Wykonawca potwierdził dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej dwoma osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w instalacji, wdrażaniu i serwisowaniu urządzeń kryptograficznych będących przedmiotem zamówienia, które posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 742) oraz posiadają zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

2.1) Na potwierdzenie powyższego warunku należy złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykaz ten powinien zawierać informacje na temat posiadanego przez te osoby doświadczenia, ich kwalifikacji zawodowych (posiadania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie dostępu do informacji niejawnych), zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.strazgraniczna.pl;

2.2) Dla każdej z ww. osób należy złożyć kopię ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz kopię aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
3.1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej Z analizy całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących przedmiotowemu zamówieniu, zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia dlatego zachodzi konieczność skrócenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu jak i terminu składania ofert.
Na zastosowanie procedury przyspieszonej wpłynęło, w pierwszej kolejności niemożliwa do przewidzenia sytuacja w jakiej znalazło się Państwo Polskie w ostatnim czasie oraz jej negatywne skutki. Sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz zagrożenie zakażenia wirusem COVID-19, a co za tym idzie – szereg wprowadzonych drogą ustawową środków ostrożności i prewencyjnych, spowodował, iż planowe prawidłowe zrealizowanie projektu obarczone jest wysokim poziomem ryzyka przy zachowaniu dotychczasowych terminów złożenia wniosków o dopuszczenie do postępowania z uwagi na trudności Wykonawców z zachowaniem ciągłości łańcucha dostaw niezbędnych komponentów do produkcji urządzeń szyfrujących, o czym Zamawiający, w toku analizy rynku został poinformowany przez tychże potencjalnych Wykonawców. Wskazane przez potencjalnych Wykonawców dostaw problemy i ryzyka znajdują potwierdzenie również w innych, prowadzonych równolegle postepowaniach przetargowych gdzie Zamawiający został poinformowany o identycznych problemach z zapewnieniem terminów dostaw.
Nie bez znaczenia, jest również fakt, że w proces produkcji urządzeń będących przedmiotem dostawy włączona jest również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wykonuje ich „certyfikację” oraz pełni nadzór z racji ustawowych obowiązków. Ryzyka i trudności dla Wykonawcy wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w połączeniu z ograniczeniami samej ABW wynikającymi również z procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19 zagrażają realizacji zaplanowanego zadania w stopniu wysokim.
Zamawiający zaplanował realizację zadania tak, aby uwzględnić odpowiedni czas niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej, jednakże sytuacja epidemiologiczna w kraju zdeterminowała szereg następstw, takich jak między innymi opóźnienia w dostawach komponentów niezbędnych Wykonawcom do wykonania zadania oraz konieczność zachowania odpowiednich procedur sanitarnych przez pracowników linii produkcyjnych. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na działania Zamawiającego i w efekcie skutkuje ryzykami, których Zamawiający przygotowując projekt przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć określonej sytuacji. Zamawiający nie mógł przewidzieć sytuacji epidemiologicznej w kraju, a co za tym idzie – jej następstw, jakimi są problemy i opóźnienia w dostawach dla Wykonawców oraz wydłużone procedury logistyczno - produkcyjne, które determinują negatywne następstwa w realizacji zaplanowanego postępowania.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 4
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. W przypadku, gdy wymagane warunki spełni więcej niż 4 Wykonawców Zamawiający dokona klasyfikacji Wykonawców w oparciu o wykaz dostaw. 2. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy, za każdą dodatkową dostawę spełniającą warunki, o których mowa w sekcji III. 2.3, zostanie przyznany 1 pkt., z zastrzeżeniem że niniejszej punktacji podlegają jedynie dostawy wykonane lub wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców jednakowej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto wykonanych lub wykonywanych dodatkowo dostaw spełniających warunek, o którym mowa w sekcji III. 2.3, wykazanych w załączonym przez Wykonawcę wykazie. Jeżeli nie będzie można rozstrzygnąć kolejności tych Wykonawców bowiem sumaryczna wartość brutto wykazanych dodatkowo dostaw będzie taka sama, to wszyscy ci Wykonawcy, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów i znajdą się na tej samej pozycji co czwarty Wykonawca zostaną zaproszeni do kolejnego etapu postępowania. 4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 4 (czterech), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału, bez przyznawania punktów.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
26/BF/BŁiI/20
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.6.2020 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp tj. dotyczących zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie minimum 1 dostawę obejmującą łącznie urządzenia szyfrujące wraz z Certyfikatami Ochrony Kryptograficznej wydanymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zapewniające ochronę informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli „Poufne” oraz świadczenie usługi gwarancji i wsparcia technicznego dla tych urządzeń będących przedmiotem zamówienia o wartości brutto dostawy nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.(słownie złotych jeden milion).

1.1) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, należy złożyć Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 1 dostawy obejmującej łącznie urządzenia szyfrujące wraz z Certyfikatami Ochrony Kryptograficznej wydanymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zapewniające ochronę informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli „Poufne” oraz świadczenie usługi gwarancji i wsparcia technicznego dla tych urządzeń będących przedmiotem zamówienia o wartości brutto dostawy nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion) z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego http://www.strazgraniczna.pl wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2.1) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające ich należyte wykonanie, W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp tj. dotyczących zdolności zawodowych, Zamawiający wymaga także aby Wykonawca potwierdził dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej dwoma osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w instalacji, wdrażaniu i serwisowaniu urządzeń kryptograficznych będących przedmiotem zamówienia, które posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 742) oraz posiadają zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

2.1) Na potwierdzenie powyższego warunku należy złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykaz ten powinien zawierać informacje na temat posiadanego przez te osoby doświadczenia, ich kwalifikacji zawodowych (posiadania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie dostępu do informacji niejawnych), zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.strazgraniczna.pl;

2.2) Dla każdej z ww. osób należy złożyć kopię ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz kopię aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
3.1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Rozdziału 4a ustawy Pzp - Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronieinternetowej zamawiającego: http://www.strazgraniczna.pl

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
4. Wniosek musi być napisany w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) doreprezentowania Wykonawcy.
5. Wraz z wnioskiem w terminie określonym w sekcji IV.3.4, należy złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami sekcji III.2.1 i III.2.3;
2) pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocników.
6. Oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę (-by) uprawnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wniosek, oświadczenia i dokumenty, dla których zostały określone wzory zawarte w załącznikach do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiający zaleca wypełnić według wymagań w nich zawartych, bez dokonywania zmian w ich treści.
8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 3, powinny być złożone w oryginale.
9. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Pozostałe dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolnościach zawodowych polega Wykonawca, lub przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która dokonała czynności poświadczenia (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12. Zamawiający zaleca, by każda strona wniosku (wraz z załącznikami do wniosku) była ponumerowana kolejnymi numerami, a wniosek wraz z załącznikami był połączony w sposób uniemożliwiający jego samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jego zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. cały wniosek Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.).
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku (w tym w załącznikach do wniosku) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e) do wprowadzenia takiej poprawki lub zmiany. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę).
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wnioski składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010), jeśli Wykonawca w terminie składania wniosków zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. w formularzu wniosku). Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
18. Wniosek na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jego treści oraz zabezpieczający jego nienaruszalność.
19. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru:
Komenda Główna Straży Granicznej, Biuro Finansów - Zamówienia Publiczne, Postępowanie nr 26/BF/BŁiI/20 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn „Modernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SG".
20. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
21. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Biura Ochrony Informacji KGSG w Warszawie przy ul. Podchorążych 38,budynek nr 5, pokój nr 42, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku), tel. kontaktowy – po linii miejskiej:+48 22 5004372 z biura przepustek – po linii resortowej 76604372.
22. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.
23.Konsekwencje złożenia wniosku niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie wniosku jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania wniosków w terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
24. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony wniosek przed upływem terminu składania wniosków.
25. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego wniosek wpłynął po terminie określonym w sekcji IV pkt 3.4). Zamawiający zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
26. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca;

2) za pośrednictwem e-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl

27. Zamawiający przed upływem terminu składania wniosków może zmienić treść ogłoszenia. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tego ogłoszenia.
28. Informacje dla Wykonawców (do pobrania w formie elektronicznej) dotyczące przygotowywania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wzorami dokumentów, znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego postępowania.
29. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
30. Data rozpoczęcia zamówienia podana w pkt. II.3 jest datą orientacyjną.
31. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Komenda Główna Straży Granicznej 02-514 Warszawa, Aleja Niepodległości 100,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej jest Dyrektor Biura Ochrony Informacji, tel. 22 500 40 35, adres e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl,

3) ww. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp;
5) ww. dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.5.2020