TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252439-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Diverse medische instrumenten en producten

2018/S 111-252439

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
124364561
Santariškių g. 2
Vilnius
LT-08661
Litouwen
Contactpersoon: Rima Čereškaitė
Telefoon: +370 52501386
E-mail: rima.cereskaite@santa.lt
Fax: +370 52365111
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.santa.lt/

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=403681
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=403681&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ergoterapijos kabineto įrangos pirkimas Nr.17101

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ergoterapijos kabineto įrangos pirkimas, 1 kompl.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 793.39 LTL
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (Santariškių g. 7, LT-08661 Vilnius).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ergoterapijos kabineto įrangos pirkimas, 1 kompl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 793.39 LTL
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007,,Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas”.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nereikalaujama.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nereiklaujama.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 kalendorinių dienų nuo pirkėjo rašytinio užsakymo dienos, jas sumontuoti, instaliuoti / įdiegti bei apmokyti personalą dirbti.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas), kurio vertė – 5 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM, pateikiama pirkėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Jei tiekėjas nepristato prekių nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros sutarties kainos, pirkėjas gali pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu arba vienašališkai nutraukti sutartį.

Jei pirkėjas priverstas nutraukti sutartį, tiekėjas moka pirkėjui 20 proc. sutarties vertės dydžio baudą, įskaitant delspinigius.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 09:45
Plaats:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius, B 328 kab.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018