Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 252455-2022

Submission deadline has been amended by:  314451-2022
13/05/2022    S93

Polen-Tychy: Bauarbeiten

2022/S 093-252455

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Tychy - Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Nationale Identifikationsnummer: 6462447307
Postanschrift: ul. Budowlanych 59
Ort: Tychy
NUTS-Code: PL22C Tyski
Postleitzahl: 43-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Duda
E-Mail: zamowienia@mzuim.tychy.pl
Telefon: +48 322277006
Fax: +48 322277008
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mzuim.tychy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach

Referenznummer der Bekanntmachung: 14/DZP/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach” będzie realizowany w formule „Projektuj i Buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 na odcinku od km 30+580 do km 31+180 nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, budowa oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci uzbrojenia terenu oraz kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 40 277 401.65 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32570000 Kommunikationsanlage
34922100 Straßenmarkierungen
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45232410 Kanalisationsarbeiten
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45234000 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien und Seilbahnsysteme
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
45221121 Bau von Straßenviadukten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22C Tyski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Tychy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach” będzie realizowany w formule „Projektuj i Buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 na odcinku od km 30+580 do km 31+180 nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, budowa oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci uzbrojenia terenu oraz kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 44 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w mieście Tychy.

Wykonawca zaprojektuje i wykona obiekty inżynierskie oraz drogę krajową, w tym elementy infrastruktury o parametrach podanych poniżej:

Droga krajowa oraz elementy infrastruktury:

klasa techniczna - G

prędkość projektowa Vp - 50 km/h

liczba jezdni - 2

liczba i szerokość pasów ruchu - 2 x 3,5 m

szerokość opaski zewnętrznej - 0,50 m

rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna

kategoria ruchu - min. KR 6 (lub wyższa zgodnie z prognozą ruchu)

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię - 115 kN/oś

skrajnia pionowa kolejowa - 6,9 m

szerokość infrastruktury dla pieszych - 2 m

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów - 3,0 m

Łączna powierzchnia drogi krajowej min. 5741,95 m2.

Łączna powierzchnia zjazdów min. 167,40 m2.

Łączna powierzchnia zieleńców min. 1099,60 m2.

Łączna objętość wykopów min. 1054,63 m3.

Łączna objętość nasypów min. 13840,71 m3.

Łączna powierzchnia chodników min. 255,70 m2.

Łączna powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych min. 1181,35 m2.

Obiekty inżynierskie:

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego WD-1

Rozpiętość teoretyczna przęsła: L_t = 40,0+40,0 m

Długość całkowita obiektu: L = 81,75 m

Szerokość całkowita obiektu: b = 14,6 m

Kąt skosu: ok. 60°

Wysokość konstrukcji: h = 1,835-2,535 m

Wysokość dźwigarów stalowych: hs = 1,4-2,1 m

Spadek podłużny: i = 0-2,0%

Spadek poprzeczny: i = 2,0 %

Klasa obciążeń: klasa I wg. Dz.U. nr 63 poz. 735

Ilość pasów ruchu na obiekcie: 2 pasy ruchu + ciąg pieszo rowerowy

Ustrój nośny dwuprzęsłowy, zespolony

Posadowienie głębokie – pale wielkośrednicowe

Dylatacje - dylatacja wielomodułowa

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego WD-2

Rozpiętość teoretyczna przęsła: L_t = 40,0+40,0 m

Długość całkowita obiektu: L = 81,77 m

Szerokość całkowita obiektu: b = 12,0 m

Kąt skosu: ok. 60°

Wysokość konstrukcji: h = 1,835-2,535 m

Wysokość dźwigarów stalowych: hs = 1,4-2,1 m

Spadek podłużny: i = 0-2,0%

Spadek poprzeczny: i = 2,0 %

Klasa obciążeń: klasa I wg. Dz.U. nr 63 poz. 735

Ilość pasów ruchu na obiekcie: 2 pasy ruchu

Ustrój nośny: dwuprzęsłowy, zespolony

Posadowienie: głębokie – pale wielkośrednicowe

Dylatacje: dylatacja wielomodułowa

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 oraz 7 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 277 401.65 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/772/PolskiLad

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podstawy wykluczenia:

a) określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

b) określone w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

- z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

c) określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie, że w stosunku do niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

c) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zmawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) oświadczenie o braku postaw do wykluczenia, o których mowa w artykule 5k ust. 1 rozporządzenia i/lub art. 7 ust. 1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

2) odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych.

Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie określa pkt VII, IX - XII SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek może być spełniony łącznie.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe dokumenty składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa dokumenty o których mowa powyżej w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej robotę budowlaną polegającą na:

(i) budowie, przebudowie drogi klasy „G” lub wyższej [w rozumieniu prawa budowlanego - aktów wykonawczych – definicja klasy drogi] o długości nie mniejszej niż 400,00 mb i wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN netto – co najmniej jedna robota budowlana;

(ii) budowie, przebudowie obiektu mostowego [w rozumieniu prawa budowlanego - aktów wykonawczych – definicja obiektu mostowego] o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN netto (do wartości robót mostowych dopuszcza się przyjęcie prac z zakresu przyległej konstrukcji oporowej wraz z umocnieniem posadowienia obiektu) – co najmniej jedna robota budowlana;

(iii) budowie, przebudowie linii kolejowej/drogi szynowej [w rozumieniu prawa budowlanego - aktów wykonawczych – definicja linii kolejowej/drogi szynowej] o długości nie mniejszej niż 100,00 mb i wartości robót nie mniejszej niż 250.000,00 PLN netto – co najmniej jedna robota budowlana;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek może być spełniony łącznie. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

2.Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj.:

Kluczowy Specjalista 1: Przedstawiciel Wykonawcy/Dyrektor Kontraktu musi posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierowniczym;

- doświadczenie w zarządzaniu min. jedną inwestycją o wartości robót budowlanych powyżej 25 mln PLN netto na stanowisku kierowniczym (np. pełnienie funkcji Kierownika Zespołu, Inżyniera Rezydenta, Dyrektora Kontraktu, itp.)

Kluczowy Specjalista 2: Kierownik budowy musi posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robót budowlanych w zakresie robót mostowych;

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji Kierownika budowy podczas realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

Kluczowy Specjalista 3: Kierownik robót ds. drogowych musi posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robót budowlanych w zakresie robót drogowych;

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji Kierownika robót ds. drogowych podczas realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek może być s

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 5 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 6 do SWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe dokumenty składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa dokumenty o których mowa powyżej w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt XXI SWZ.

2. Zamawiający w myśl art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich usług objętych przedmiotem zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. wykonywanie czynności opisanych w dokumentach zamówienia na stanowiskach: pracownicy fizyczni/budowalni (robotnik budowalny, pomocnik budowlany, brygadzista, majster itp.), operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kierowcy.

3. Ofertę stanowią następujące dokumenty:

1) Formularz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ)

2) Wykaz cen (załącznik nr 3 do SWZ)

3) Oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie, że w stosunku do niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich

4) Oświadczenie podmiotu, na którego zdolności wykonawca polega na potwierdzenie, że w stosunku do niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – (jeżeli dotyczy) w przypadku, gdy na podmiot, na którego zdolności wykonawca polega przypada ponad 10% wartości zamówienia

5) Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6) Wadium – oryginał gwarancji lub poręczenia, zgodnie z zapisami pkt XXI, jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz lub potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniądza.

7) Zobowiązanie podmiotów trzecich, o którym mowa w pkt X.3. (jeżeli dotyczy); (załącznik nr 8 do SWZ)

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenie, o którym mowa w pkt XII.7., z którego będzie wynikać, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ)

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

6. Informacje RODO określono w pkt XXVII ppkt 13 SWZ.

7. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można również uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.mzuim.tychy.pl/zamowienia-publiczne

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp - „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022