Diensten - 252462-2019

31/05/2019    S104

België-Melle: Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling

2019/S 104-252462

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Lydia Vandezande
E-mail: aankoop.werken@fluvius.be
Telefoon: +32 11266338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342740
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342740
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-4900002158+Rio.-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Netbedrijf.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Netbeheerder elektriciteit, gas, riolering, kabeldistributie, warmte en OV.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4900002158 - Reinigen en inspecteren bestaande riolering.

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-4900002158 Rio.-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90490000 Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren riolering West-Vlaanderen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren riolering Antwerpen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren riolering Vlaams-Brabant Oost

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren riolering Vlaams-Brabant West

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren riolering Limburg Noord

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren riolering Limburg Zuid

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

2. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

Aangaande Belgische opdrachtnemers:

De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van nietfaillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944

Betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:

De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste 3 boekjaren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

De hoofdopdracht is het inspecteren van rioleringsstelsels en mag niet in onderaanneming uitgevoerd worden gezien dit moet uitgevoerd worden door gecertificeerd materiaal en personeel. Het voorafgaandelijk ruimen van de riolering mag wel in onderaanneming uitgevoerd worden. Op deze onderaannemers mag geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn.

De inschrijver geeft in zijn offerte op met welke ruimers (onderaannemers) er samengewerkt zal worden.

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:

 2 recente (vanaf 2015) en relevante referenties van uitgevoerde inspecties

 het kwaliteitscertificaat ISO 17025 voor het in te zetten materiaal

 een inventarisatielijst van gecertificeerd (eigen) materiaal

 Vlario-attesten van uitvoerend personeel m.b.t. camera-inspecties

De aanbesteder zal gebruik maken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Voor

Onderaannemers waarop beroep wordt gedaan, moet de inschrijver een afzonderlijke UEA indienen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:10
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2019