Leveringen - 252473-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 111-252473

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Sikora-Gutowska
E-mail: agnieszka.sikora-gutowska@kowr.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.kowr.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT
ul. Partyzantów 15A
Koszalin
75-411
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Sikora-Gutowska
E-mail: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
NUTS-code: PL426

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa artykułów spożywczych do Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie

Referentienummer: KOS.WOP.SZP.260.19.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów spożywczych do Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie.

Dostawa (wraz z wniesieniem materiałów) będzie realizowana pod adres: KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, sekretariat - I piętro, budynek bez windy.

Szczegółowy asortyment zamawianych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia jest zawarty w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów spożywczych do Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie.

Dostawa (wraz z wniesieniem materiałów) będzie realizowana pod adres: KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, sekretariat - I piętro, budynek bez windy.

Szczegółowy asortyment zamawianych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia jest zawarty w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przedmioty wykazane w formularzu cenowym nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wybrane z przedmiotu pozycje. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym zostaną odrzucone.

W formularzu cenowym Zamawiający podaje maksymalne ilości poszczególnych asortymentów, które w ciągu trwania umowy mogą ulec zmniejszeniu.

Zamówienia będą składane telefonicznie i potwierdzane faksem lub pocztą elektroniczną w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie iż odpłatność będzie regulowana za dostawy pobrane tj. za faktyczną ilość zrealizowanych dostaw. Płatności odbywać się będą przelewem na konto dostawcy. Należności z tytułu zrealizowania dostawy każdorazowo będą regulowane wg cen jednostkowych podanych w ofercie,

Nie dopuszcza się waloryzacji cen w trakcie trwania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 84,00 PLN brutto.

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy, Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia netto.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy polegające na sukcesywnych dostawach artykułów spożywczych o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 brutto.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, w biurze podawczym, parter.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Prawdopodobny termin to IV kwartał 2018r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualny na dzień składania ofert JEDZ.

Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016 r. str. 16). Przy wypełnianiu formularza Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej na https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;

2. w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt.1;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na,, Dostawa artykułów spożywczych do Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr KOS.WOP.SZP.260.19.2018.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018