TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252502-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personenwagens

2018/S 111-252502

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Warszawa
00-139
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
Warszawa
00-522
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
Warszawa
00-928
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
Warszawa
00-926
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa
00-071
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
Warszawa
00-580
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D
Warszawa
02-517
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
Katowice
40-032
Polen
Contactpersoon: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefoon: +48 226947501
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrum.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.centrum.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zamowienia.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa samochodów osobowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym dla Jednostek Administracji Państwowej

Referentienummer: 2018/16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 r., samochodów osobowych (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), dla Jednostek Administracji Państwowej w podziale na części.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód osobowy o napędzie elektrycznym

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa samochodów osobowych o napędzie elektrycznym.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagany okres wykonania zamówienia to:

a) nie później niż do 15 grudnia br. dla Jednostek: Ministerstwo Energii i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;

b) pierwszy kwartał 2019 r. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód osobowy o napędzie hybrydowym klasa niższa średnia (Plug-In);

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa samochodów osobowych o napędzie hybrydowym klasa niższa średnia (Plug-In);

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagany okres wykonania zamówienia to pierwszy kwartał 2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód osobowy o napędzie hybrydowym klasa średnia

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa samochodów osobowych o napędzie hybrydowym klasa średnia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagany okres wykonania zamówienia to:

a) nie później niż do 15 grudnia br. dla Jednostek: Główny Urząd Miar, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Energii;

b) pierwszy kwartał 2019 r. dla Jednostek: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w danym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w danym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

• dla Części 1 wykonał minimum 1 dostawę samochodów osobowych o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym o wartości nie mniejszej niż – 200 000,00 PLN brutto;

• dla Części 2 wykonał minimum 1 dostawę samochodów osobowych o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym o wartości nie mniejszej niż – 100 000,00 PLN brutto;

• dla Części 3 wykonał minimum 1 dostawę samochodów osobowych o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym o wartości nie mniejszej niż – 400 000,00 PLN brutto;

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne postanowienia umowy określające warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 2 do SIWZ.

2. W ramach niniejszego postępowania, umowy zostaną zawarte odrębnie dla każdej z Jednostek, wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści Umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.7.2018 r., o godzinie 10:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

II. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

IV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości:

Dla Części 1 – 6 300 PLN.

Dla Części 2 – 1 500 PLN.

Dla Części 3 – 10 000 PLN.

VI. Warunki udziału w postępowaniu – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Spełniają następujące warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień: opisane w pkt III.1.1).

2) zdolności technicznej lub zawodowej: opisane w pkt III.1.3)

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: opisane w punkcie III.1.2).

VII. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI oraz wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VIII. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

IX. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 7 SIWZ.

X. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

XI. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;

2) Specyfikację techniczną - załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca składa załącznik odpowiedni do części, na którą składa ofertę).

3) świadectwo zgodności WE lub wyciąg ze świadectwa homologacji lub inny dokument homologacyjny potwierdzający parametry techniczne oferowanej marki i modelu samochodu w każdej części (należy dołączyć do oferty skan oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”);

4) dokument JEDZ;

5) zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. IV ust. I pkt 4 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

6) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie;

7) Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Wszystkie dokumenty zamieszczone na Platformie zakupowej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji podmiotu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018