Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 252503-2022

13/05/2022    S93

Sverige-Skellefteå: Anläggningsarbete

2022/S 093-252503

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skelleftebostäder Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556060-4810
Postadress: Skeppargatan 8
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 931 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Leif Lindgren
E-post: leif.lindgren@skebo.com
Telefon: +46 910-736515
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.skebo.nu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/skebo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71685
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/skebo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71685
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal entreprenadtjänster -22

Referensnummer: UH-2022-4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för utförande av tekniska servicetjänster samt projekt inom beställarens befintliga och tillkommande / avgående fastighetsbestånd 

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
45100000 Förberedande anläggningsarbeten
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45223000 Byggnads- och anläggningsarbeten
45260000 Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000 Rörmokeriarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
45442100 Målning
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
51000000 Installation (utom programvara)
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skellefteå kommun

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

 Utförande av tekniska servicetjänster samt projekt under maximalt 4 år. Ramavtalets totalt maximala monetära volym inkluderande samtliga beställningar och samtliga optionsår är  500 mkr.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 05/09/2022
Slut: 04/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2025-09-04

Förlängningsoption till: 2026-09-04

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förlängningsoption till: 2025-09-04

Förlängningsoption till: 2026-09-04

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 20
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2022