TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252511-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2018/S 111-252511

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie (UMBAL) „Sveti Ivan Rilski“ EAD — Sofiya
000715054
bul. „Akad. Ivan Geshov“ No. 15
Sofiya
1431
Bulgarije
Contactpersoon: Vesela Dineva
Telefoon: +359 29520879
E-mail: op@rilski.com
Fax: +359 28519309
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rilski.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.rilski.com/bg/obshtestveni-porachki/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://moderal.org/rilski2/ProfilePageMain#613
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология“ за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Referentienummer: 21/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Поръчката включва една позиция „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология“ c 6 номенклатурни единици, които са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 300 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката включва една позиция „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология“ c 6 номенклатурни единици, които са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 300 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Комисията, назначена да проведе обществената поръчка, ще приложи реда по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, като извърши проверка на техническите и оцени ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Съгласно чл. 61, ал. 1 от ППЗОП комисията при отварянето на офертите ще отвори и пликове „Предлагани ценови параметри“ и ще оповести предлаганите цени.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците следва да притежават техническите и професионални способности, а именно разрешението за търговия на едро с лекарства или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ, или друг еквивалентен документ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към участниците в процедурата относно техните икономически и финансови възможности.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания към участниците в процедурата относно техните икономически и финансови възможности.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към участниците в процедурата относно техните технически и професионални възможности.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания към участниците в процедурата относно техните технически и професионални възможности.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 08:20
Plaats:

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ет. 2, рапортна зала.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

При сключване на договора определеният/определените изпълнител/и представя/т гаранцията за изпълнение на договора в размер 1 % от стойността на договора без ДДС. Банкова сметка на болницата: банка „УниКредит Булбанк“ АД, банков клон Калоян, IBAN: BG44 UNCR 7630 1001 6612 18, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията може да се представи под формата на банкова гаранция, парична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Формата на гаранцията е по избор на участника, определен за изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване изпълнението на договора. Освен в писмен вид на хартиен носител приложенията към техническото предложение и ценовото предложение на всеки участник следва да бъдат представени и на електронен носител (CD). При несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител за валидни се считат записите на хартиения носител.

Срок за доставка:

— регулярна доставка до 24 часа от получаване на заявка от възложителя,

— спешна доставка до 2 часа от получаване на заявка от възложителя.

Изисквания относно документите, които следва да се представят при сключване на договора: документите съгласно чл. 58 от ЗОП, както и декларации (два броя) по ЗМИП.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа следните документи:

— опис на представените документи (по образец),

— ЕЕДОП (по образец),

— декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо),

— документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо),

— документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо),

— техническо предложение (по образец),

— приложение към техническо предложение (по образец) на хартиен и електронен носител,

— пълномощно (когато е приложимо).

Участниците следва да притежават техническите и професионални способности, а именно разрешението за търговия на едро с лекарства или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ, или друг еквивалентен документ.

Плик „Предлагани ценови параметри“ c ценово предложение — попълва се по образец на хартиен и електронен носител.

До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 2 и т. 4 от ЗОП и които отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия. Всички изисквания, изискуеми документи и декларации са посочени в утвърдената от възложителя документация.

Офертите и всички приложения трябва да бъдат представени на български език, а където е приложимо се прилага превод.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018