TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252541-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Bjelovar: Orthopedische implantaten

2018/S 111-252541

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Opća bolnica Bjelovar
34506547848
Mihanovićeva 8
Bjelovar
43000
Kroatië
Contactpersoon: Martina Pavlinić
Telefoon: +385 43279216
E-mail: martina.pavlinic@obbj.hr
Fax: +385 43279245
NUTS-code: HR047

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.obbj.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0015116
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ugradbeni i traumatološki materijal (prema grupama)

Referentienummer: E-VV:04./2018.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ugradbeni i traumatološki materijal (prema grupama).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 579 063.01 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 1. – Ortopedski implantati 2.a

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR047
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bolnička ljekarna Opće bolnice Bjelovar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 1. – Ortopedski implantati 2.a.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Rok isporuke robe / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 1.1. Cijena ponude / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 888 923.01 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 2. – Ortopedski implantati 2.b

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR047
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bolnička ljekarna Opće bolnice Bjelovar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 2. – Ortopedski implantati 2.b.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Rok isporuke robe / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 1.1. Cijena ponude / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 3. – Ugradbeni materijal 2. c

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR047
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bolnička ljekarna Opće bolnice Bjelovar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 3. – Ugradbeni materijal 2. c.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Rok isporuke robe / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 1.1. Cijena ponude / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 4. – Implantati za dojku 2.d

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR047
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bolnička ljekarna Opće bolnice Bjelovar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 4. – Implantati za dojku 2.d.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Rok isporuke robe / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 1.1. Cijena ponude / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 140.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 5. – Traumatološki i ugradbeni materijal 43.a

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR047
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bolnička ljekarna Opće bolnice Bjelovar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 5. – Traumatološki i ugradbeni materijal 43.a.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Rok isporuke robe / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 1.1. Cijena ponude / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 6. – Traumatološki i ugradbeni materijal 43.b

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR047
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bolnička ljekarna Opće bolnice Bjelovar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ugradbeni i traumatološki materijal – Grupa 6. – Traumatološki i ugradbeni materijal 43.b.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Rok isporuke robe / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: 1.1. Cijena ponude / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

18.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naručitelj je ovom točkom Dokumentacije o nabavi, kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta odredio minimalnu razinu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, kao uvjet koji je vezan za predmet nabave i razmjeran je predmetu nabave.

Traženi uvjet Naručitelju daje sigurnost da je gospodarski subjekt sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti, potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U tu svrhu gospodarski subjekt je obavezan dokazati:

1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt obavezan je u ponudi dostaviti ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1), za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Kao dostatan dokaz, Naručitelj će od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti:

— za točku 1. – izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2018
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2018
Plaatselijke tijd: 08:00
Plaats:

Na adresi Naručitelja, u zgradi Uprave, soba broj 20.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Članak 406. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018