Leveringen - 252583-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Motherwell: Hulpmiddelen voor gehandicapten

2018/S 111-252583

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
North Lanarkshire Council
Civic Centre, Windmillhill Street
Motherwell
ML1 1AB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Derek Scott
Telefoon: +44 1698403947
E-mail: scottde@northlan.gov.uk
Fax: +44 1698275125
NUTS-code: UKM84

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.northlanarkshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00010

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply, Installation, Removal, Servicing and Maintenance of Stairlifts and Hoists

Referentienummer: CPT-DS-HSC-17-403
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply, Installation, Removal, Servicing and Maintenance of Stairlifts and Hoists.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 685 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply, Installation, Removal, Servicing and Maintenance of Straight and Curved Stairlifts, Through-the-floor Lifts and Step-Lifts

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM84
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply, Installation, Removal, Servicing and Maintenance of Straight and Curved Stairlifts, Through-the-floor Lifts and Step-Lifts.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 900 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial contract period of 36 months with the option to extend for up to two periods of up to 12 months each at the Council's sole discretion.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply, Installation, Removal, Servicing and Maintenance of Ceiling Track Hoists and Servicing and Maintenance of Portable Hoists and Stand-Aids

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM84
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply, Installation, Removal, Servicing and Maintenance of Ceiling Track Hoists and Servicing and Maintenance of Portable Hoists and Stand-Aids.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 785 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial contract period of 36 months with the option to extend for up to two periods of up to 12 months each at the Council's sole discretion.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Minimum Standard.

4A.1: If required by the member state, Tenderers are required to be enrolled in the relevant professional or trade registers within the country in which they are established.

4A.2: Where it is required, within a Tenderer's country of establishment they must confirm which authorisation or membership of the relevant organisation(s) are required in order to perform this service.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must respond to ESPD Questions 4B.1.2,4B1.3, 4B2.2, 4B2.3 4B.5.1, 4B.5.2, 4B.5.3, 4B6 and 4B.6.1.

The Tenderer's response to these questions for Economic and Financial Standing will be evaluated as follows:

Pass = response is compliant with the minimum requirement stated in the Contract Notice section III.1.2) Economic and financial standing.

Fail = response is not compliant with the minimum requirement stated in the Contract Notice section III.1.2) Economic and financial standing.

Eventuele minimumeisen:

4B.1.2 Tenderers who tender for Lot one only, will be required to have a general yearly turnover of a minimum of 2 000 000 GBP for each of the last 3 years.

Tenderers who tender for Lot two only, will be required to have a general yearly turnover of a minimum of 500 000 GBP for each of the last 3 years.

Tenderers, who tender for Lots one two, will be required to have a general yearly turnover of a minimum of 2 500 000GBP for each of the last 3 years.

4B2.2

Tenderers who tender for Lot one only, will be required to have a specific yearly turnover of a minimum of 2 000 000 GBP for each of the last 3 years.

Tenderers who tender for Lot two only, will be required to have a specific yearly turnover of a minimum of 500 000 GBP for each of the last 3 years.

Tenderers who bid for Lots one two, will be required to have a specific yearly turnover of a minimum of 2 500 000 GBP for each of the last 3 years.

4B.5.1, 4B.5.2 and 4B.5.3. It is a requirement of this contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commencement of any subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below:

Employers Liability - 10 000 000 GBP each and every claim and in the annual aggregate.

Public Liability - 5 000 000 GBP each and every claim and in the annual aggregate.

Professional Indemnity - 5 000 000 GBP each and every claim or in the annual aggregate.

Where in the aggregate, the policy should allow for a minimum of one automatic reinstatement of the sum insured in any one period. PI insurance should be maintained for the period of the contract including any optional extensions.

4B.6 Concerning any other economic or financial requirements, tenderers shall be required to have an Equifax Score Check Grade of E or above or equivalent. Any equivalent relied upon must be demonstrated by the tenderer to be of such a standard

It shall be the tenderer’s responsibility to review its own Equifax Score Check Grade (or equivalent) in advance of returning its tender / ESPD. If, following this review, the tenderer does not consider that the Equifax Score Check Grade (or equivalent) reflects its current financial status; the tenderer must provide a detailed explanation in response to question 4B.6, together with relevant supporting independent evidence.

Where the tenderer is under no obligation to publish accounts and therefore does not have a Equifax Score Check Grade (or equivalent) rating, it must provide its audited financial accounts for the two years prior to the publication of this notice as part of its tender / ESPD, in order that the Authority may assess these to determine whether the Tenderer meets the published minimum standards.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4C 1.2 Tenderers will be required to demonstrate that they have the relevant experience to deliver the services / supplies as described in this Contract Notice.

Eventuele minimumeisen:

Successful delivery of no fewer than 2 contracts of a similar scope and nature which have been fulfilled in any of the 3 years prior to the publication of this notice. Tenderers must provide verifiable evidence of each contract relied upon to demonstrate achievement of this standard.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/11/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

The contract duration will be for a period of 3 years from the date stated on the Letter of Acceptance. The Authority reserves the right to extend this for up to 2 periods of up to 12 months each at its sole discretion. Thereafter a new procurement exercise will be advertised through Public Contracts Scotland.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 10934. The ITT Reference for the Qualification ITT is ITT_24155, Lot 1 is ITT_24156 and Lot 2 is ITT_24157.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 10934. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343.

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363.

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361.

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

The Authority is looking for tenderers to make reference to employment and training opportunities, promoting a diverse workforce and any other additional benefits for the community of North Lanarkshire. A standard statement will be required as part of tenderers submissions.

(SC Ref:543309).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
North Lanarkshire Council
Civic Centre, Windmillhill Street
Motherwell
ML1 1AB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1698302222
Fax: +44 1698275125

Internetadres: http://www.northlanarkshire.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018