Építési beruházás - 252661-2021

Submission deadline has been amended by:  335819-2021
21/05/2021    S98

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 098-252661

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: 15309989241
Postai cím: Markó utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benke Anna
E-mail: benke.anna@mentok.hu
Telefon: +36 202502780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000374512021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000374512021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OMSZ épületenergetikai fejlesztés – Nyugat-MAGYARORSZÁG

Hivatkozási szám: EKR000374512021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés az „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00130 azonosító számú projekt keretében a 7400 Kaposvár, Arany János köz 1., Hrsz.: 4747. cím alatti épületének, valamint a 9600 Sárvár Alkotmány ltp. 8. Hrsz.: 1234. cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

OMSZ – Kaposvár

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

OMSZ Kaposvár Mentőállomás épülete, Somogy Megye 7400 Kaposvár, Arany János köz 1., Hrsz.: 4747.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya az „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2019-00130 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Kaposvár Mentőállomás, Somogy Megye 4747 Hrsz., 7400 Kaposvár, Arany János köz 1. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását/automatizálását is. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje

— Homlokzati nyílászárók cseréje 250 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése

— Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt, OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal: 1011 m2, melyből

— EPS: 926 m2 (OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal együtt)

— XPS: 85 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése

— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 4db 35kW/db

— Termoszelep csere 73 db

— Automatikai rendszer kialakítása 1 ktg.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0 – max. 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0 – max. 24 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2019-00130

II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 365 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

OMSZ - Sárvár

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

OMSZ Sárvár Mentőállomás épülete, 9600 Sárvár, Alkotmány ltp. 8., Hrsz.: 1234

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2019-00130 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Sárvár Mentőállomás, Vas Megye 1234 Hrsz., 9600 Sárvár, Alkotmány ltp. 8. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását/automatizálását is. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje

— Homlokzati nyílászárók cseréje 76 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése

— Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt, OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal: 350 m2, melyből

— EPS: 318 m2 (OTSZ szerinti kőzetgyapot sávokkal együtt)

— XPS: 32 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése

— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2db 26kW/db

— Radiátor és termoszelep csere 32 db

— Automatikai rendszer kialakítása 1 ktg.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2019-00130

II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 365 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok valamennyi ajánlati rész esetében:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.

Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).

A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.

A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása valamennyi ajánlati rész esetében [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)–(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)–(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen

– az 1. ajánlati rész tekintetében a 57 000 000 HUF-ot,

– a 2. ajánlati rész tekintetében a 23 000 000 HUF-ot.

A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben valamely gazdasági szereplő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a P.1. alkalmassági követelmény esetében a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek (árbevételi követelmény) való megfelelés.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi ajánlati rész esetében:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, c) szakmai gyakorlatot, valamint szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; illetve melyből a szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapítható). A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT az 1. ajánlati rész esetében a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

M.1.1) 600 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát

M.1.2) 150 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M.1.3) Fűtéskorszerűsítés: legalább 2 db legalább 26 kW/darab teljesítményű kondenzációs gázkazán cseréje és/vagy beépítése tárgyú referenciát.

M1.4.): legalább 50 db termoszelep csere és/vagy beépítés tárgyú referenciát;

AT fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4 pontokban előírt referenciákat több szerződéssel, de legfeljebb 5 db szerződéssel igazolhatja.

M.1. Alkalmatlan AT a 2. ajánlati rész esetében a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

M.1.1) 220 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát

M.1.2) 50 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M.1.3) Fűtéskorszerűsítés: legalább 1 db legalább19 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán cseréje és/vagy beépítése tárgyú referenciát.

M.1.4.) Legalább 20 db radiátor csere termoszeleppel és/vagy radiátor beépítése tárgyú referenciát;

AT fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4 pontokban előírt referenciákat több szerződéssel, de legfeljebb 5 db szerződéssel igazolhatja.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy - adott esetben - ugyanaz a referencia felhasználható több részre is, tehát a részek tekintetében az átfedés megengedett. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelés.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére valamennyi ajánlati rész tekintetében, ha nem mutat be:

M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember ajánlati részenként legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.

Egy szakember több ajánlati részben is megajánlható.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi ajánlati rész esetében:

Késedelmi kötbér:

Nettó Vállalkozói Díj (NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Jóteljesítési biztosíték: Kbt.134.§(3)bek. alapján a NVD 5 %-a.

Igényelhető előleg mértéke:5% Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

Finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2019-00130 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat.

Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 3 db rész (25,50,75 %-teljesítettségnél), 1db végszámla. Irányadó Kbt.135. § (1), (3) és (5)–(6) bek, Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr.32/A. §-a és 32/B. § a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a, 2015.évi CXIII. tv., 322/2015.(X.31), Korm.r.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF)

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (SZT) tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/07/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/07/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi ajánlati rész esetében:

1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre von. képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek, Kbt. 35.§(2a) bek, Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3) AK az előírt alk. követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának (1) bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek szerinti nyilatkozatát.

6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8) AT-nek és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más gazd. szereplőnek (GSZ) az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghat. esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9) Üzleti titokra ir. a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig az 1. ajánlati rész esetében legalább 38 millió HUF/év, valamint 19 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással, a 2. ajánlati rész esetében legalább 15 millió HUF/év, valamint 7 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).

13) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

15) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Részletesen: az SZT -ben foglaltak szerint.

16) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer:ár szempont:fordított arányosítás;minőségi szempontok:egyenes arányosítás (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutató alapján);Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.

20)Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonporfit Kft. az Országos Mentőszolgálat nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.

21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961)

22) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

23) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében. (a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódja a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) a 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján)

24) AK tartalékkeretet nem biztosít.

25) Az ajánlati biztosíték mértéke: az 1. ajánlati rész esetében nettó:1 100 000 Ft, a 2. ajánlati rész esetében nettó: 500 000 Ft, amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás EKR azonosítóját és az(oka)t a rész(eke)t, amely(ek)ben ajánlatot kívánnak tenni), az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

26) Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

27) Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A. § alapján meghatározottelektronikus számlákat.

28) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.

A helyszíni bej. időpontja az 1. rész esetében: 2021.június 3. (csüt) 15:00 óra. A 2. rész tekintetében: 2021. június 3. (csüt) 10:00 óra

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2021