TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252684-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Apparatuur en instrumentarium voor OK

2018/S 111-252684

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 426895910
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopernik.lodz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa lamp operacyjnych bezcieniowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Referentienummer: 226/ZP/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk lamp operacyjnych bezcieniowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3. Przedmiotowa dostawa lamp operacyjnych bezcieniowych współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

4. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 336 650.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk lamp operacyjnych bezcieniowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość - parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 sztuk lamp operacyjnych, obecnie eksploatowane na salach operacyjnych lampy są w katastrofalnym stanie technicznym.

W lutym 2018 r. nastąpiła awaria lampy tj. złamanie przegubu lampy na sali operacyjnej Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej. Sala została wyłączona z użytkowania. Szpital w trybie awaryjnym wydzierżawił lampę operacyjną celem zabezpieczenia pracy na sali operacyjnej. Po zamontowaniu lampy salę operacyjną włączono ponownie do użytku. Od 16.2.2018 r. szpital ponosi koszty dzierżawy. W przedmiotowej sprawie koszty finansowe jakie ponosi Szpital związane z dzierżawą lamp oraz zapewnieniem bieżącego funkcjonowania oddziałów uzasadniają zastosowanie skrócenia terminu składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 Pzp. Szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu ZP.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 046-100436
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: Pakiet nr 1
Benaming:

Dostawa lamp operacyjnych bezcieniowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maquet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Polen
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 469 545.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 336 650.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 9 300,00 PLN.

Warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ.

2) Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń – zał. nr 2A do SIWZ

3) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

4) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

5) Oświadczenie w formie JEDZ - sposób wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (Rozdział XIII. 3.a), na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

6)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

8) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Z postępowania o udzielenie zam. publ. Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy PZp.

5. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielenie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w Rozdziale XXIV.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018