Werken - 252691-2020

02/06/2020    S105    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Irrel: Bouwwerkzaamheden voor afvalwaterbehandelings-, zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties

2020/S 105-252691

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Südeifelwerke AöR
Postadres: Auf Omesen 4
Plaats: Irrel
NUTS-code: DEB23 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Postcode: 54666
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hans-Jürgen Lenz
E-mail: hansjuergen.lenz@irrel.de
Telefoon: +49 6525 / 79-24211
Fax: +49 6525 / 79-24260

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.suedeifelwerke.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kläranlage Mettendorf

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252000 Bouwwerkzaamheden voor afvalwaterbehandelings-, zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Los 1 Betonbau der Reinigungsanlage, Los 2 Verfahrens- und Elektrotechnik.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Betonbau der Reinigungsanlage

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB23 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Voornaamste plaats van uitvoering:

54675 Mettendorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betonbau Becken zum Neubau der Kläranlage Mettendorf (Ausbaugröße 3 500 EW).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/10/2020
Einde: 26/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Um ein Jahr

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Varianten/Alternativangebote (Nebenangebote) sind nur für die Gesamtleistung (Los 1 und Los 2) zulässig.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verfahrens- und Elektrotechnik zur Abwasserreinigungsanlage

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252130 Uitrusting voor rioolwaterzuivering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB23 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Voornaamste plaats van uitvoering:

54675 Mettendorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verfahrens- und Elektrotechnik zum Neubau der Kläranlage Mettendorf (Ausbaugröße 3 500 EW).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 01/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Um ein Jahr

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Varianten/Alternativangebote (Nebenangebote) sind nur für die Gesamtleistung (Los1 und Los2) zulässig.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
09/07/2020

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
28/08/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm
Postadres: Trierer Straße 1
Plaats: Bitburg
Postcode: 54634
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020