Werken - 252692-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Neuendettelsau: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252692

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIAKONEO KdöR Bau- und Immobilienmanagement
Postadres: Heckenstraße 10
Plaats: Neuendettelsau
NUTS-code: DE256 Ansbach, Landkreis
Postcode: 91564
Land: Duitsland
Contactpersoon: Drees & Sommer München GmbH
E-mail: nils.wolfram@dreso.com
Telefoon: +49 9112360786716
Fax: +49 9112360786788

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.diakoneo.de

Adres van het kopersprofiel: www.staatsanzeiger-eservices.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Hauptpositionen siehe II.2.4) Beschreibung der Beschaffung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sankt-Johannis-Mühlgasse 19

90419 Nürnberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hauptpositionen:

— Bauzaun inkl. Türen und Tore aufstellen, umsetzen und räumen (ca. 350 m);

— Baustellenlagerfläche herstellen, instandhalten und räumen (ca. 1 300 m²);

— Sanitarcontainer aufstellen, vorhalten, betreiben, warten, reinigen, abbauen und abtransportieren (2 Doppelcontainer);

— Bürocontainer aufstellen, vorhalten, betreiben, warten, reinigen, abbauen und abtransportieren (1 Containeranlage á 10 Container);

— Treppenanlagen Stahl mit Gitterroststufen zur Entfluchtung während der Bauzeit (2 Interimstreppen inkl. Fundament; bis H = 3 m).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020