TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252693-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Arnhem: Materiaal voor gladheidsbestrijding

2018/S 111-252693

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Provincie Gelderland
51468751
Markt 11
Arnhem
6811 CG
Nederland
Contactpersoon: J.L.L.P. Römelingh
Telefoon: +31 263599103
E-mail: j.romelingh@gelderland.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gelderland.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=77459

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gladheidbestrijdingsmaterieel met bijkomende diensten (medio mei 2018 tot medio mei 2022)

Referentienummer: 2017-015526
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113910
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding was te komen tot een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer voor het leveren van gladheidbestrijdingsmaterieel met bijkomende diensten van medio mei 2018 tot medio mei 2022 aan Provincie Gelderland.

Deze Opdracht is gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving, zijnde de beste prijs-kwaliteitvverhouding heeft uitgebracht.

Door middel van deze aanbesteding wenst Provincie Gelderland de levering van gladheidbestrijdingsmaterieel met bijkomende diensten gedurende vier (4) jaar gewaarborgd te hebben.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 900 000.00 EUR / Hoogste offerte: 5 000 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34143000
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Gelderland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het afsluiten van een Raamovereenkomst "Gladheidbestrijdingsmaterieel" voor 4 (vier) jaar met één (1) Opdrachtnemer, overeenkomstig hetgeen beschreven in het Beschrijvend document De Raamovereenkomst biedt de mogelijkheid om gedurende de contractperiode afzonderlijke afroepen te plaatsen voor aanschaf, onderhoud en aanverwante dienstverlening.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak Onderhoud / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Weging: 22,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Demonstratie / Weging: 18,75
Kwaliteitscriterium - Naam: Social Return / Weging: 3,75
Kostencriterium - Naam: Prijslijst (Inschrijfstaat) / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 032-069378
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gladheidbestrijdingsmaterieel met bijkomende diensten (medio mei 2018 tot medio mei 2022)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AEBI Schmidt Nederland B.V.
Postbus 30
Holten
7450 AA
Nederland
Telefoon: +31 548370000
E-mail: info.nl@aebi-schmidt.com
Fax: +31 548370233
NUTS-code: NL

Internetadres: www.aebi-schmidt.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 EUR
Laagste offerte: 4 900 000.00 EUR / Hoogste offerte: 5 000 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verliep volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie vandezeaanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen na dagtekening van de bekendmaking van de gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018