Werken - 252737-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bayreuth: Aanbrengen en afwerken van vloeren

2020/S 105-252737

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Bayreuth — Sanierung Stadthalle
Postadres: Luitpoldplatz 13
Plaats: Bayreuth
NUTS-code: DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Postcode: 95444
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hochbauamt Stadt Bayreuth
E-mail: hochbauamt@stadt.bayreuth.de
Telefoon: +49 921251564
Fax: +49 921251668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bayreuth.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=194475
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=194475
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE 89 Bühnenboden 7201-2020-89-01

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bühnenboden und Verkleidungen für eine Versammlungsstätte.

Folgende Titel sind wesentlicher Bestandteil der Ausschreibung:

— ca. 690 m2 Bühnenboden aus Dreischichtplatten Schwarzkiefer komplett;

— ca. 170 m2 Portalverkleidung aus 12 mm Sperrholz;

— ca. 25 m2 Portalrahmenkonstruktion inkl. Verkleidung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432130 Vloerbekledingswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bayreuth

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bühnenboden und Verkleidungen für eine Versammlungsstätte.

Folgende Titel sind wesentlicher Bestandteil der Ausschreibung:

— Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194475

— ca. 170 m2 Portalverkleidung aus 12 mm Sperrholz;

— ca. 25 m2 Portalrahmenkonstruktion inkl. Verkleidung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194475

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194475

— Es sind mindestens 3 Referenzen über den Einbau von Bühnenböden größer 200 m2 aus Dreischichtplatten Schwarzkiefer der letzten 7 Jahre vorzulegen.

Der Ansprechpartner ist mit Adresse und Telefonnummer anzugeben. Es werden nur Referenzen berücksichtigt, bei denen der Ansprechpartner deutsch spricht.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Direkter Link zur Eigenerklärung — siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=194475

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Vorankündigung ist erfolgt.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 227-556125
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elektronisch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Postadres: Promenade 27
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@reg-mfr.de
Telefoon: +49 981-530
Fax: +49 981-531206

Internetadres: www.reg-mfr.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020