Werken - 252748-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Glostrup: Bouwen van meergezinswoningen

2020/S 105-252748

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Almen Byg ApS
Nationaal identificatienummer: 40943870
Postadres: Stationsparken 24, 2.
Plaats: Glostrup
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Postcode: 2600
Land: Denemarken
Contactpersoon: Søren Peter Nielsen
E-mail: spn@v2c.dk
Telefoon: +45 25746949

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.v2c.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zftyyttziz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zftyyttziz
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privat bygherre
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Boliger og dagligvarebutik

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Offentligt udbud for totalentreprise vedr. udførelse og boliger og dagligvarebutik

Referentienummer: 301
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211340 Bouwen van meergezinswoningen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Aftalen omfatter totalentreprise i forbindelse med opførelse af boliger og dagligvarebutik på Roskildevej 340, Rødovre.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 57 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213110 Bouwen van winkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roskildevej 340, 2610 Rødovre

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nybygning af kombineret butik og boligejendom omfattende byggeri i 4 - 5 etager indeholdende 24 boliger med fælleshuse, birum mv. (ca. 2 650 m2), dagligvarebutik med tilhørende depot (ca. 1 500 m2) samt p-kælder, depoter, teknikrum mm. (ca. 1 320 m2), beliggende Roskildevej 340, 2610 Rødovre.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 57 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2020
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Forlængelse kan blive relevant i forbindelse med evt. indtrufne uforudsete forhold.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Udbuddet og tilbudsindhentning foregår elektronisk på Ibinders platform, se web-adresse ovenfor.

Al henvendelse vedr. udbud skal ske til Søren Peter Nielsen, V2C, email: spn@v2c.dk

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Bydende skal medsende serviceattest.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Der er tale om et elektronisk udbud. Tilbud åbnes af bygherre/rådgiver på det angivne tilbudstidspunkt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Fremgår af udbudsmaterialet.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsensvej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: jfar@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020