Werken - 252762-2020

02/06/2020    S105

Italië-Casalecchio di Reno: Aanbrengen van wegmarkeringen

2020/S 105-252762

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autostrade per l'Italia SpA — direzione 3° tronco Bologna
Nationaal identificatienummer: 07516911000
Postadres: via Magnanelli 5
Plaats: Casalecchio di Reno (BO)
NUTS-code: ITH55 Bologna
Postcode: 40033
Land: Italië
Contactpersoon: Ufficio acquisti e contratti
E-mail: acquisticontratti.3tronco@autostrade.it
Telefoon: +39 051599419
Fax: +39 051599439

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.autostrade.it

Adres van het kopersprofiel: https://autostrade.bravosolution.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://autostrade.bravosolution.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://autostrade.bravosolution.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Costruzione e gestione autostrade

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione III tronco di Bologna

Referentienummer: Codice Appalto n. 002/BOLOGNA/2020. CIG 83112948C6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Codice appalto n. 002/BOLOGNA/2020. CIG: 83112948C6.

Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 3o tronco di Bologna. Autostrade:

— A/1 Milano-Napoli, tratti: Campegine-Sasso Marconi dal km 119+500 al km 210+100 e raccordo R43,

— A/13 Bologna-Padova, tratti: Bologna-Padova dal km 0+000 al km. 116+735,

— allacciamento SS16 a Ferrara sud dal km 0+000 al Km. 6+270,

— allacciamento SS16 a Padova sud dal km 0+000 al km 4+338 e

— A/14 Bologna-Bari-Taranto, tratti Bologna-Cattolica dal km. 0+000 al km. 144+247,

— raccordo di Casalecchio dal km 0+000 al km 5+700,

— complanare di Bologna 0+000 al km 22+231,

— ramo verde dal km 0+000 al km 3+300 e

— diramazione per Ravenna dal km 0+000 al km 29+800.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 477 096.08 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH NORD-EST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Autostrade:

— A/1 Milano-Napoli,

— A/13 Bologna-Padova,

— A/14 Bologna-Bari-Taranto.

Tratte autostradali di competenza DT3o (BO).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Codice appalto n. 002/BOLOGNA/2020. CIG: 83112948C6. CPV: 45233221.

Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 3o tronco di Bologna.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 738 548.04 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi per un importo di 8 738 548,04 EUR di cui 654 840,76 EUR per oneri della sicurezza. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi per un importo di 8 738 548,04 EUR di cui 654 840,76 EUR per oneri della sicurezza. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione, come meglio specificato nello «schema di contratto d'appalto».

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Si rinvia ai documenti di gara.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Per le modalità esecutive si rinvia a quanto contenuto nella documentazione di gara che esplicita in ogni dettaglio le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare gli interventi da realizzare.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Direzione 3o tronco di Bologna, via Magnanelli 5 – 40033, Casalecchio di Reno (BO).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Si rinvia ai documenti di gara.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Davide Chiola: davide.chiola@autostrade.it.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna
Postadres: strada Maggiore 53
Plaats: Bologna
Postcode: 40125
Land: Italië
E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefoon: +39 0514293101

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020