TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252773-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2018/S 111-252773

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Tržni inšpektorat Republike Slovenije
5875099000
Dunajska cesta 160
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Amalija Flis
Telefoon: +386 12808700
E-mail: amalija.flis@gov.si
Fax: +386 12808740
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ti.gov.si/si/

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenië
Telefoon: +386 14781880
E-mail: gp.mju@gov.si
Fax: +386 14788331
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mju.gov.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje

Referentienummer: 4301-7/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 077 112.84 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 1-3,6-16,18,21,23,25,29-79,81-87,89-97,99-101,106-116,118-122,124-129,132-136,138-140,142-144,151,152,154-162,165-175,176-182,185-189,198-203,209-230,239-246,253-260,263,266-273,275-292,297,299-302,304-310,313-315,323,325-332,334-339,341,343-347,353-356,358-363,365,551,552,604,607-609,611,614,616,623-708,710,712-714,718-726,728,730-733,736-739,741,742,744-746,748-750,752,756-762,772-776,778-792,797,799-812,814,816-821,823-841,843-848.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 370,371,390-392,394-396,401-404,412-414,419,421-426,430,436-442,444-459,461,465-467,489-494,511,514,516,518-529,533,535,537,541,542,544,553-560,562-566,568,570,574,596-598,606,612,618-621,842.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sklopi II.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi III

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 4,5,17,19,20,22,28,117,130,163,261,265,303,342,352,366,386-389,393,397-400,420,460,462,463,481-484,486,497,499,500,506,517,578-581,595,601,605,711,727,734,735,743,751,770,777,813,815,822.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sklopi III.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi IV

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 141,145-150,262,264,274,293-296,298,311,312,316,317,319-322,324.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sklopi IV.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 057-125827
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklopi I

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklopi II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5426189000
Brnčičeva ulica 17B
Ljubljana - Črnuče
1231
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 868.75 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 608.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Sklopi III.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Sklopi IV.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Seznam naročnikov je bil priloga razpisne dokumentacije.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Dunajska cesta 160
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018