Werken - 252773-2020

02/06/2020    S105

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252773

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Postadres: ul. Piotrkowska 104
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-926
Land: Polen
Contactpersoon: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Waldemar Seliga, Adam Kucharski
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefoon: +48 426384888
Fax: +48 426384877
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres van het kopersprofiel: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” ul. Pomorska 437, 92-735 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi

Referentienummer: DOA-ZP-II.271.54.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45310000 Aanleg van elektriciteit
45312310 Installatie van bliksembeveiliging
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45331100 Installeren van centrale verwarming
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020