Tjänster - 252794-2019

31/05/2019    S104    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Helsingborg: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

2019/S 104-252794

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 252 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Amelie Tornerhjelm
E-post: amelie.tornerhjelm@helsingborg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: www.helsingborg.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44063
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44063
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Driftentreprenad B

Referensnummer: FF /19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad, bjuder in att delta i upphandling av driftentreprenad. Entreprenaden omfattar förvaltning av område Helsingborg B, omfattande 119 objekt om totalt cirka 375 000 m2 BRA. Entreprenaden är ett totalåtagande och innefattar förvaltning med

Tillsyn av mark och byggnader, Skötsel av mark och byggnader, Felavhjälpande underhåll, Administrativa arbetsuppgifter

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 36 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50700000
50800000
70330000
75123000
98341130
98341140
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad, bjuder in att delta i upphandling av driftentreprenad. Entreprenaden omfattar förvaltning av område Helsingborg B, omfattande 119 objekt om totalt cirka 375 000 m2 BRA. Entreprenaden är ett totalåtagande och innefattar förvaltning med

Tillsyn av mark och byggnader, Skötsel av mark och byggnader, Felavhjälpande underhåll, Administrativa arbetsuppgifter

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 36 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet 1 + 1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/06/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 211 35
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490

Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/05/2019