Werken - 252805-2020

Submission deadline has been amended by:  275815-2020
02/06/2020    S105

Frankrijk-Melun: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252805

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune Melun
Postadres: Hôtel de Ville, 16 Rue Paul Doumer
Plaats: Melun Cedex
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77011
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@ville-melun.fr
Telefoon: +33 164527436

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-melun.fr/partager-eduquer/marches-publics

Adres van het kopersprofiel: http://www.ville-melun.fr/partager-eduquer/marches-publics

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction d'un groupe scolaire, d'un restaurant scolaire et d'une crèche au sein de l'écoquartier

Referentienummer: M200033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terrassement/VRD/gros œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Structure bois/bardage/étanchéité/zinguerie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
45262650 Bekledingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries et murs rideaux en aluminium

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421140 Plaatsen van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500 Smidswaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie/peinture

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
45410000 Pleisterwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chapes

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262321 Afreien van vloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries intérieures

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parquet bois

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432113 Leggen van parketvloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sols souples

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432111 Leggen van flexibele vloerbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carrelages/faïences

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431000 Tegelwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage/ventilation/plomberie

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331210 Installeren van ventilatiesystemen
45330000 Loodgieterswerk
45232141 Aanleg van verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseurs

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100 Installeren van liften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Espace verts/équipements extérieurs

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020