Werken - 252820-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Colomiers: Bouwen van gebouwen

2020/S 105-252820

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Altéal
Nationaal identificatienummer: 63080226200034
Postadres: 8 allée du Lauragais
Plaats: Colomiers
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31772
Land: Frankrijk
E-mail: servicemarche@alteal.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ladepeche-marchespublics.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Altéal
Postadres: 8 allée du Lauragais
Plaats: Colomiers
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31772
Land: Frankrijk
E-mail: servicemarche@alteal.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ladepeche-marchespublics.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conception-réalisation travaux neufs lot A2 Val d'Aran à Colomiers

Referentienummer: 32-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Sélection d'un groupement qui assurera tant en phase conception, qu'en phase réalisation un projet de construction de logements en accession et locatifs sociaux collectifs avec une salle commune ainsi qu'un pôle santé en rez-de-chaussée.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sélection d'un groupement qui assurera tant en phase conception, qu'en phase réalisation un projet de construction de logements en accession et locatifs sociaux collectifs avec une salle commune ainsi qu'un pôle santé en rez-de-chaussée.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cf. pièces de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cf. pièces de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cf. pièces de la consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.ladepeche-marchespublics.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Toulouse
Postadres: 2 allée Jules Guesde
Plaats: Toulouse
Postcode: 31068
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 561337000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020