Leveringen - 252822-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Denemarken-Aarhus: Wegwerphandschoenen

2018/S 111-252822

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Denemarken
Contactpersoon: Michael I Petersen
Telefoon: +45 22450537
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.au.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale omhandlende indkøb af beskyttelseshandsker/laboratoriehandsker

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ordregiver ønsker at samle sine indkøb af beskyttelseshandsker. Rammeaftalen er påtænkt at skulle dække indkøb af produkter til brug i Ordregivers laboratorier og klinikker, hvad enten det omhandler forsknings-, behandlings- eller undervisningsbrug.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formålet med nærværende udbud er at indgå eneleverandøraftale på indkøb af beskyttelseshandsker/ laboratoriehandsker til brug i Ordregivers laboratorier og klinikker, hvad enten det omhandler forsknings-, behandlings- eller undervisningsbrug.

Det er vigtigt for Ordregiver, at opnå så gode priser som muligt på laboratoriehandskerne som muligt samtidig med at kvalitet, samt produktets evne til at beskytte brugeren samt brugernes sikkerhed for produktets egenskaber ikke skader brugeren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kvalitet / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: produkthåndtering / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 098-222992
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rammeaftale omhandlende indkøb af beskyttelseshandsker/laboratoriehandsker

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018