Bauleistung - 252828-2020

Submission deadline has been amended by:  334072-2020
02/06/2020    S105

Polen-Rzeszów: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 105-252828

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Górak
E-Mail: biuro@pzdw.pl
Telefon: +48 178609490
Fax: +48 178609480

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pzdw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pzdw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.epuap.gov.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: drogi i mosty

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”

Referenznummer der Bekanntmachung: PZDW/WZP/3052/243/WFU/5/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”

Powyższe zamówienie należy wykonać w oparciu o decyzję ZRID, Akt Umowy, SIWZ, obowiązujące przepisy prawa oraz warunki wskazane w innych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach. Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, opinii, uzgodnień czy też wykonanie aktualizacji już posiadanych, leży to w gestii Wykonawcy. Dla przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy z uwzględnieniem STWiORB oraz przedmiary robót.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
79990000 Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
45233121 Bauarbeiten für Hauptstraßen
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45233320 Fundamentierungsarbeiten für Landstraßen
45243510 Uferbau
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45233290 Installation von Straßenschildern
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231110 Rohrverlegearbeiten
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232310 Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
45232452 Entwässerungsarbeiten
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45233124 Bau von Fernstraßen
45236000 Oberbauarbeiten
45233140 Straßenarbeiten
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71351914 Archäologische Untersuchungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Droga wojewódzka 865

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje:

Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym, wykonawczym i decyzją ZRID dla budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

Zakres robót i prac projektowych został określony w rozdziale III SIWZ wraz z załącznikami i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obejmuje m. in.

I. W zakresie prac projektowych

— opracowanie projektu wykonawczego na podstawie dokumentów zamieszczonych w SIWZ tj. min. projektu budowlanego, decyzji środowiskowej, opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych dokumentów i instrukcji),

— dokonanie aktualizacji warunków technicznych i uzyskania wszelkich innych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

— pozytywnego uzgodnienia projektu wykonawczego przez Zamawiającego oraz przez właściwych operatorów i gestorów sieci.

II. W zakresie robót budowlanych

W ramach Inwestycji do wykonawcy należy:

— budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

Inwestycja swym zakresem obejmować będzie budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol, w tym:

• budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865,

• rozbudowę innych dróg publicznych w niezbędnym zakresie,

• budowę ronda w km 0+135.59 na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką i drogą gminną nr 105156R,

• budowę skrzyżowania z lewoskrętami i wyspą dzielącą pasy ruchu na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 1639R w km 0+772.16 oraz projektowanej obwodnicy z drogą gminną nr 105181R w km 1+753.20,

• budowę ronda w km 2+197.28 na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką,

• budowę skrzyżowania skanalizowanego w km 2+572.10 na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą gminną nr 105181R,

• budowę chodników i przejść dla pieszych w rejonie rond oraz skrzyżowań z drogą powiatową nr 1639R w km 0+772.16 i drogą gminną nr 105181R w km 1+753.20,

• budowę ścieżki rowerowej z możliwością poruszania się pieszych oraz przejazdów i przejść dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 105181R w km 2+572.10,

• budowę/ przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

• budowę przejść ekologicznych oraz ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla zwierząt,

• budowę obiektu mostowego na rzece Tanew,

• budowę oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań,

• przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (siecią: teletechniczną, gazociągową, elektroenergetyczną, sanitarną, drenarską i wodociągiem),

• budowę i przebudowę odwodnienia (przebudowa rowów otwartych i budowa kanalizacji deszczowej, ścieków korytkowych, trójkątnych, skarpowych i budowa przepustów),

• umocnienie wylotów elementów odwodnienia, wlotów i wylotów przepustów,

• budowę dodatkowych jezdni, zapewniającej dostęp komunikacyjny do dzielonych działek,

• rozbiórkę elementów kolidujących z projektowaną inwestycją (przepustów, jezdni dróg, obrzeży, chodników),

• likwidacja rowów otwartych, które utracą swoją funkcję,

• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budowaną drogą i jej elementami, gospodarka istniejącą zielenią,

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• nasadzenia rekompensacyjne drzew.

Dla przedmiotowego odcinka została wydana Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak N-VIII.7820.1.15.2019 z dnia 1 października 2019 r. (załączona do specyfikacji przetargowej).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 30 % wartości zam. podstawowego. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 Instrukcji dla wykonawców (rozdz. I SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/09/2020
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 287 830,00 PLN. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia w Dz.U. UE.

Jeżeli tabela w tym dniu nie była publikowana pod uwagę zostanie wzięta pierwsza tabela opublikowana po dniu opublikowania ogłoszenia w Dz.U. UE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami:

1. Dyrektor kontraktu (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: min. 5 lat w pełnieniu funkcji dyrektora, dyrektora kontraktu, lub kierownika budowy.

Uprawnienia: nie wymagane.

2. Projektant główny – projektant branży drogowej (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) zadania dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2,5 km.

Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności budownictwa drogowego

3. Projektant branży mostowej (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) zadania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min B (wg PN-85/S-10030).

Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności budownictwa mostowego

4. Kierownik budowy – kierownik robót drogowych (1 osoba lub dwie odrębnie) – wymagania:

Doświadczenie:

Min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. Należy wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy / kierownik robót drogowych min. 1 zadania dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2,5 km.

Uprawnienia: budowlane w specjalności budownictwa drogowego

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie:

Min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych. Należy wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy/ kierownik robot mostowych min. 1 zadania dot. budowy /rozbudowy/przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min B (wg PN-85 /S-10030).

Uprawnienia: budowlane w specjalności budownictwa mostowego.

6. Geodeta (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: nie wymagane

Uprawnienia: uprawnienie zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uwaga!

Ilość lat doświadczenia personelu wykonawcy (osób zdolnych do wykonania zamówienia) należy liczyć od daty wystawienia stos. uprawnień.

W załączniku (wykaz kadry) wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.

Okresy pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.

II. Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże wykonanie:

W zakresie prac projektowych:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

— min. 1 dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi kl. min. Z o dł. min. 2,5 km,

— min. 1 dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min. B (wg PN-85/S-10030).

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zadania były wykonane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.

Ciąg dalszy opisu poniżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W zakresie robót budowlanych:

W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

— min. 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2,5 km,

— min. 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego o kl. nośności min. B (wg PN-85 /S-10030).

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zadania były wykonane w ramach jednego zadania/zlecenia/ zamówienia/inwestycji

lub

udokumentowanie wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

— min.1 zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi klasy minimum Z o długości min. 2,5 km

oraz

— min. 1 zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego o klasie nośności min. B (wg PN-85/S-10030).

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zadania były wykonane w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r., w sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki,które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Termin wykonania zamówienia:Wykonanie robót budowlanych (zakończenie rzeczowe) – 30.9.2022.

Wykonanie całości zamówienia (rozliczenie finansowe) – do dwóch miesięcy od zakończenia rzeczowego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a, POLSKA, Wydział Zamówień Publicznych, II piętro, pokój nr 36

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ze strony Zamawiającego – Komisja przetargowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam, w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk zobowiązany jest do złożenia dokumentów o których mowa w §5 pkt od 1 do 10 rozp. Min Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu robót – pkt 8.3a SIWZ;

b) wykazu usług – pkt 8.3b SIWZ;

c) wykazu osób – pkt 8.3c SIWZ.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć: JEDZ, Wykaz elementów rozlicz.-Rozdział IV SIWZ, Dowód wniesienia wadium, Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), Pełnomocnictwo do podpisania oferty(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniPortal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020