Roboty budowlane - 252828-2020

Submission deadline has been amended by:  334072-2020
02/06/2020    S105

Polska-Rzeszów: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2020/S 105-252828

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres pocztowy: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
E-mail: biuro@pzdw.pl
Tel.: +48 178609490
Faks: +48 178609480

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pzdw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pzdw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.epuap.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: drogi i mosty

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”

Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/5/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”

Powyższe zamówienie należy wykonać w oparciu o decyzję ZRID, Akt Umowy, SIWZ, obowiązujące przepisy prawa oraz warunki wskazane w innych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach. Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, opinii, uzgodnień czy też wykonanie aktualizacji już posiadanych, leży to w gestii Wykonawcy. Dla przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy z uwzględnieniem STWiORB oraz przedmiary robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
71300000 Usługi inżynieryjne
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 Różne usługi inżynieryjne
79990000 Różne usługi dla przedsiębiorstw
45233121 Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233320 Fundamentowanie dróg
45243510 Budowa nasypów
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233221 Malowanie nawierzchi
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232452 Roboty odwadniające
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45236000 Wyrównywanie terenu
45233140 Roboty drogowe
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71351914 Usługi archeologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka 865

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym, wykonawczym i decyzją ZRID dla budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

Zakres robót i prac projektowych został określony w rozdziale III SIWZ wraz z załącznikami i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obejmuje m. in.

I. W zakresie prac projektowych

— opracowanie projektu wykonawczego na podstawie dokumentów zamieszczonych w SIWZ tj. min. projektu budowlanego, decyzji środowiskowej, opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych dokumentów i instrukcji),

— dokonanie aktualizacji warunków technicznych i uzyskania wszelkich innych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

— pozytywnego uzgodnienia projektu wykonawczego przez Zamawiającego oraz przez właściwych operatorów i gestorów sieci.

II. W zakresie robót budowlanych

W ramach Inwestycji do wykonawcy należy:

— budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

Inwestycja swym zakresem obejmować będzie budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol, w tym:

• budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865,

• rozbudowę innych dróg publicznych w niezbędnym zakresie,

• budowę ronda w km 0+135.59 na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką i drogą gminną nr 105156R,

• budowę skrzyżowania z lewoskrętami i wyspą dzielącą pasy ruchu na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 1639R w km 0+772.16 oraz projektowanej obwodnicy z drogą gminną nr 105181R w km 1+753.20,

• budowę ronda w km 2+197.28 na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką,

• budowę skrzyżowania skanalizowanego w km 2+572.10 na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą gminną nr 105181R,

• budowę chodników i przejść dla pieszych w rejonie rond oraz skrzyżowań z drogą powiatową nr 1639R w km 0+772.16 i drogą gminną nr 105181R w km 1+753.20,

• budowę ścieżki rowerowej z możliwością poruszania się pieszych oraz przejazdów i przejść dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 105181R w km 2+572.10,

• budowę/ przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

• budowę przejść ekologicznych oraz ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla zwierząt,

• budowę obiektu mostowego na rzece Tanew,

• budowę oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań,

• przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (siecią: teletechniczną, gazociągową, elektroenergetyczną, sanitarną, drenarską i wodociągiem),

• budowę i przebudowę odwodnienia (przebudowa rowów otwartych i budowa kanalizacji deszczowej, ścieków korytkowych, trójkątnych, skarpowych i budowa przepustów),

• umocnienie wylotów elementów odwodnienia, wlotów i wylotów przepustów,

• budowę dodatkowych jezdni, zapewniającej dostęp komunikacyjny do dzielonych działek,

• rozbiórkę elementów kolidujących z projektowaną inwestycją (przepustów, jezdni dróg, obrzeży, chodników),

• likwidacja rowów otwartych, które utracą swoją funkcję,

• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budowaną drogą i jej elementami, gospodarka istniejącą zielenią,

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• nasadzenia rekompensacyjne drzew.

Dla przedmiotowego odcinka została wydana Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak N-VIII.7820.1.15.2019 z dnia 1 października 2019 r. (załączona do specyfikacji przetargowej).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 30 % wartości zam. podstawowego. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 Instrukcji dla wykonawców (rozdz. I SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/09/2020
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 287 830,00 PLN. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia w Dz.U. UE.

Jeżeli tabela w tym dniu nie była publikowana pod uwagę zostanie wzięta pierwsza tabela opublikowana po dniu opublikowania ogłoszenia w Dz.U. UE.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami:

1. Dyrektor kontraktu (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: min. 5 lat w pełnieniu funkcji dyrektora, dyrektora kontraktu, lub kierownika budowy.

Uprawnienia: nie wymagane.

2. Projektant główny – projektant branży drogowej (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) zadania dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2,5 km.

Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności budownictwa drogowego

3. Projektant branży mostowej (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) zadania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min B (wg PN-85/S-10030).

Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności budownictwa mostowego

4. Kierownik budowy – kierownik robót drogowych (1 osoba lub dwie odrębnie) – wymagania:

Doświadczenie:

Min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. Należy wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy / kierownik robót drogowych min. 1 zadania dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2,5 km.

Uprawnienia: budowlane w specjalności budownictwa drogowego

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie:

Min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych. Należy wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy/ kierownik robot mostowych min. 1 zadania dot. budowy /rozbudowy/przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min B (wg PN-85 /S-10030).

Uprawnienia: budowlane w specjalności budownictwa mostowego.

6. Geodeta (1 osoba) – wymagania:

Doświadczenie: nie wymagane

Uprawnienia: uprawnienie zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uwaga!

Ilość lat doświadczenia personelu wykonawcy (osób zdolnych do wykonania zamówienia) należy liczyć od daty wystawienia stos. uprawnień.

W załączniku (wykaz kadry) wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.

Okresy pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.

II. Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże wykonanie:

W zakresie prac projektowych:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

— min. 1 dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi kl. min. Z o dł. min. 2,5 km,

— min. 1 dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego o kl. nośności min. B (wg PN-85/S-10030).

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zadania były wykonane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.

Ciąg dalszy opisu poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie robót budowlanych:

W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

— min. 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej kl. min. Z o dł. min. 2,5 km,

— min. 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego o kl. nośności min. B (wg PN-85 /S-10030).

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zadania były wykonane w ramach jednego zadania/zlecenia/ zamówienia/inwestycji

lub

udokumentowanie wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

— min.1 zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi klasy minimum Z o długości min. 2,5 km

oraz

— min. 1 zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego o klasie nośności min. B (wg PN-85/S-10030).

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zadania były wykonane w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r., w sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki,które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Termin wykonania zamówienia:Wykonanie robót budowlanych (zakończenie rzeczowe) – 30.9.2022.

Wykonanie całości zamówienia (rozliczenie finansowe) – do dwóch miesięcy od zakończenia rzeczowego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a, POLSKA, Wydział Zamówień Publicznych, II piętro, pokój nr 36

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ze strony Zamawiającego – Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam, w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk zobowiązany jest do złożenia dokumentów o których mowa w §5 pkt od 1 do 10 rozp. Min Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu robót – pkt 8.3a SIWZ;

b) wykazu usług – pkt 8.3b SIWZ;

c) wykazu osób – pkt 8.3c SIWZ.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć: JEDZ, Wykaz elementów rozlicz.-Rozdział IV SIWZ, Dowód wniesienia wadium, Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), Pełnomocnictwo do podpisania oferty(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniPortal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020