Werken - 252833-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Datteln: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252833

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Datteln
Postadres: Genthiner Str. 8
Plaats: Datteln
NUTS-code: DEA36 Recklinghausen
Postcode: 45711
Land: Duitsland
Contactpersoon: FD 1.4/Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@stadt-datteln.de
Telefoon: +49 2363 / 107-387
Fax: +49 2363 / 107-156

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.datteln.de

Adres van het kopersprofiel: www.vergabe.metropoleruhr.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYY2YV18/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYY2YV18
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Errichtung eines Gesamtschulteilstandortes (Neubau eines Fachraum-/Klassenraumgebäudes, einer Pausenhalle und einer Mensa), hier Los 12 WDVS, Los 13 Klinker und Los 16 WC-Trennwände

Referentienummer: 18-2203_K
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Wärmedämmverbundsystemarbeiten, Klinkerarbeiten und die Lieferung und Montage von WC-Trennwänden für die Errichtung eines Gesamtschulteilstandortes (Neubau eines Fachraum-/Klassenraumgebäudes, einer Pausenhalle und einer Mensa).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wärmedämmverbundsystemarbeiten

Perceel nr.: 012
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
45442110 Schilderen van gebouwen
45442180 Aanbrengen van nieuwe verf
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA36 Recklinghausen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wolfhelm-Gesamtschule Westring

45711 Datteln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/09/2020
Einde: 30/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klinkerarbeiten

Perceel nr.: 013
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45262521 Bekledingsmetselwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA36 Recklinghausen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wolfhelm-Gesamtschule Westring

45711 Datteln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 21/09/2020
Einde: 06/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung und Montage von WC-Trennwänden

Perceel nr.: 016
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221200 Deuren
45421131 Plaatsen van deuren
45421141 Plaatsen van scheidingswanden
44112310 Scheidingswanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA36 Recklinghausen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wolfhelm-Gesamtschule Westring

45711 Datteln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 05/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

s. Leistungsverzeichnisse

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Es wird ausdrücklich auf die Bedingungen in den Vorbemerkungen verwiesen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Rathaus, Genthiner Str. 8, 45711 Datteln, Zimmer 2.20

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Fragen und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind über den Kommunikationsbereich des Vergabemarktplatzes an die Vergabestelle zu richten.

Es wird auf die Möglichkeit der Bildung von Bietergemeinschaften hingewiesen. Bei Bietergemeinschaften sind die jeweiligen Vergabeunterlagen von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft separat auszufüllen.

Fehlende Erklärungen und Nachweise werden gemäß § 16a EU VOB/A nachgefordert.

Bekanntmachungs-ID: CXPSYY2YV18

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster
Postadres: Albrecht-Thaer-Str. 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020