Roba - 252838-2017

01/07/2017    S124

Hrvatska-Zagreb: Transformatori

2017/S 124-252838

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tatjana Katalinić
E-pošta: tatjana.katalinic@hep.hr
Telefon: +385 51204303
Telefaks: +385 51204487
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr/ods
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0012909
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Elektroprimorje Rijeka, Odjel nabave
Poštanska adresa: V. C. Emina 2
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: tatjana.katalinic@hep.hr
Telefon: +385 51204303
Telefaks: +385 51204487
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr/ods
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Dobava i montaža transformatora 110 21 36,75 kV; 40 20 20 MVA u TS 110 20 35kV Krk.

Referentni broj: 4012-V-6/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31170000 Transformatori
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Dobava i montaža transformatora 110 21 36,75 kV; 40 20 20 MVA u TS 110 20 35kV Krk.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 263 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31170000 Transformatori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke i montaže robe je TS 110/20/35 kV Krk, Gabonjin, Otok Krk.

II.2.4)Opis nabave:

Dobava i montaža transformatora 110 21 36,75 kV; 40 20 20 MVA u TS 110 20 35kV Krk.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 263 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Upis u registar

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.1. dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odabrani ponuditelj će dostaviti garanciju banke potvrđenu u skladu sa odredbama Ovršnog zakona ili može dati novčani polog.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Račun/situaciju će naručitelj platiti u roku od 60 dana od dana primitka računa/situacije.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Rijeka, Viktora Cara Emina 2.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 127 800 HRK.

Kao jamstvo za ozbiljnosti ponude ponuditelj dostavlja garanciju banke ili može dati novčani polog.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/06/2017